Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Zasobów Pelagicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2005-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 21

9.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 sierpnia 2005 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Zasobów Pelagicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2005/606/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2004/585/WE z dnia 19 lipca 2004 r. ustanawiającą Regionalne Komitety Doradcze w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3, uwzględniając zalecenie złożone dnia 19 maja 2005 r. przez Niderlandy w imieniu Danii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Niderlandów, Polski, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Irlandii, Niderlandom, Polsce, Portugalii, Szwecji i Zjednoczonemu Królestwu wniosek dotyczący działalności tego Regionalnego Komitetu Doradczego. Zgodnie z wymogami art. 3 ust. 2 decyzji 2004/585/WE zainteresowane Państwa Członkowskie zdecydowały, czy wniosek dotyczący Regionalnego Komitetu Doradczego ds. Zasobów Pelagicznych jest zgodny z przepisami ustanowionymi w tej decyzji. Dnia 19 maja 2005 r. zainteresowane Państwa Członkowskie przekazały Komisji zalecenie dotyczące tego Regionalnego Komitetu Doradczego. Komisja oceniła złożony przez zainteresowane strony wniosek oraz zalecenie w świetle decyzji 2004/585/WE oraz celów i zasad Wspólnej Polityki Rybołówstwa i uznaje, że Regionalny Komitet Doradczy Morza Północnego może rozpocząć działalność,

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) i decyzja 2004/585/WE stanowią ramy dla utworzenia i działalności Regionalnych Komitetów Doradczych. Artykuł 2 decyzji 2004/585/WE ustanawia Regionalny Komitet Doradczy obejmujący zasoby pelagiczne (błękitek, makrela, ostrobok, śledź) na wszystkich obszarach Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) (3) z wyłączeniem Morza Bałtyckiego. Zgodnie z art. 3 ust. 1 decyzji 2004/585/WE, przedstawiciele sektora rybołówstwa i pozostałych grup interesów przedłożyły Danii, Niemcom, Hiszpanii, Francji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Regionalny Komitet Doradczy ds. Zasobów Pelagicznych, ustanowiony na mocy art. 2 ust. 1 lit. f) decyzji 2004/585/WE, rozpoczyna działalność począwszy od dnia 16 sierpnia 2005 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 5 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 256 z 3.8.2004, str. 17. (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (3) Zgodnie z definicjami w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3880/91 (Dz.U. L 365 z 31.12.1991, str. 1).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 22 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2005 r.

 • Dz. U. L206 - 16 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych, po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2933) (1)

 • Dz. U. L206 - 12 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy bydła i regionu Piemont za wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2932) (1)

 • Dz. U. L206 - 11 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2929) (1)

 • Dz. U. L206 - 8 z 20059.8.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 4 sierpnia 2005 r. wprowadzającej odstępstwo od Protokołu 4 dotyczącego definicji produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

 • Dz. U. L206 - 4 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fenoksymetylopenicyliny, foksymu, norgestometu i tiamfenikolu (1)

 • Dz. U. L206 - 3 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L206 - 1 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.