Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2005 r.

Data ogłoszenia:2005-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 22

L 206/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2005 r. (2005/607/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (5). Konieczne jest przede wszystkim przeprowadzenie badań nad użyciem technologii nawigacji satelitarnej oraz nad opracowaniem systemu informacji, zgodnego z istniejącymi systemami, w szczególności z systemem Traces.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 17, 37 i 37a,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Polityka informacyjna z zakresu ochrony zwierząt wymaga również rozpowszechniania informacji, dotyczących rozwoju techniki i nauki w tej dziedzinie oraz przeprowadzenia badań na temat stosunku konsumentów do dobrostanu zwierząt hodowlanych.

(1)

Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. (2) w sprawie wprowadzenia zintegrowanego systemu Traces nakłada na Państwa Członkowskie obowiązek uczestnictwa w systemie Traces od dnia 31 grudnia 2004 r. W związku ze zmianami wprowadzonymi do odpowiednich przepisów weterynaryjnych należy przewidzieć wydatki niezbędne do aktualizacji systemu. Ze względu na wymogi techniczne związane z dostępnością i stabilnością środowiska wytwarzania systemu Traces oraz na wymogi bezpieczeństwa, należy zakupić sprzęt informatyczny i utworzyć dwa zespoły zajmujące się monitoringiem i konserwacją wyłącznie w zakresie tego systemu. Codzienne korzystanie z systemu wymaga również odpowiedniej bazy logistycznej.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Traces W odniesieniu do konserwacji i aktualizacji systemu Traces, ustanowionego decyzją 2004/292/WE, dozwolone są następujące kwoty i cele:

(2)

Decyzją Komisji 2005/176/WE z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia skodyfikowanej formy i kodów zgłaszania chorób zwierząt zgodnie z dyrektywą Rady 82/894/EWG (3) z dnia 21 grudnia 1982 r. należy udoskonalić system zgłaszania ustanowiony na podstawie dyrektywy 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie (4) w taki sposób, by był on lepiej dostosowany i bardziej przyjazny dla użytkownika, poprzez zakup interfejsu kartograficznego.

— 500 000 EUR na zakup sprzętu i wsparcia technicznego, niezbędnych dla dostępności i bezpieczeństwa systemu,

— 300 000 EUR na zakup bazy logistycznej potrzebnej w ramach pomocy dla użytkowników systemu,

(3)

W ramach wdrażania polityki informacyjnej w zakresie ochrony zwierząt należy przyjąć odpowiednie środki, mające na celu stosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005. dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE

— 200 000 EUR na zakup wsparcia związanego z konserwacją, niezbędnego do dostosowania systemu do zmian w zakresie prawa i postępu techniki.

Artykuł 2 System zgłaszania chorób zwierząt

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 63. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/515/WE (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 29). (3) Dz.U. L 59 z 5.3.2005, str. 40. (4) Dz.U. L 378 z 31.12.1982, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2004/216/WE (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 27).

W odniesieniu do konserwacji systemu zgłaszania, ustanowionego decyzją 2005/176/WE, oraz zakupu oprogramowania kartograficznego, dozwolone są wydatki w wysokości 115 000 EUR.

(5) Dz.U. L 3 z 5.1.2005, str. 1.

9.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/23

Artykuł 3 Informacje w zakresie dobrostanu zwierząt 1. Kwota w wysokości 450 000 EUR jest dozwolona na następujące działania w zakresie dobrostanu zwierząt: — badanie mające na celu określenie specyfikacji systemu nawigacji przewidzianego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1/2005, rozdział VI pkt. 4; — badanie mające na celu rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, związanych ze sprzętem nawigacji satelitarnej, umożliwiające zwiększenie wydajności urzędowych kontroli w tej dziedzinie. 2. W odniesieniu do przeprowadzenia badania typu „Eurobarometr”, dotyczącego stosunku konsumentów do dobrostanu zwierząt hodowlanych, dozwolone są wydatki w wysokości 250 000 EUR.

3. W odniesieniu do opublikowania przez Komisję informacji, dotyczących wspólnotowego prawodawstwa z zakresu ochrony zwierząt, dozwolone są wydatki w wysokości 145 000 EUR. Artykuł 4 Finansowania środków przewidzianych w art. 1, 2 i 3 oraz wyboru wykonawców dokonuje się na podstawie istniejącej umowy ramowej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 21 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Zasobów Pelagicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L206 - 16 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych, po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2933) (1)

 • Dz. U. L206 - 12 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy bydła i regionu Piemont za wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2932) (1)

 • Dz. U. L206 - 11 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2929) (1)

 • Dz. U. L206 - 8 z 20059.8.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 4 sierpnia 2005 r. wprowadzającej odstępstwo od Protokołu 4 dotyczącego definicji produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

 • Dz. U. L206 - 4 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fenoksymetylopenicyliny, foksymu, norgestometu i tiamfenikolu (1)

 • Dz. U. L206 - 3 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L206 - 1 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.