Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 8

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Maroko z dnia 4 sierpnia 2005 r. wprowadzającej odstępstwo od Protokołu 4 dotyczącego definicji produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2005-08-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 8

Strona 1 z 2
L 206/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE–MAROKO z dnia 4 sierpnia 2005 r. wprowadzającej odstępstwo od Protokołu 4 dotyczącego definicji produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (2005/602/WE)

RADA STOWARZYSZENIA UE-MAROKO, (4)

uwzględniając Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający Stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (1), podpisany w Brukseli w dniu 26 lutego 1996 r., zwany dalej „Układem UE–Maroko”, w szczególności art. 39 Protokołu 4 do tego Układu, dotyczący definicji produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niniejsze odstępstwo ma zastosowanie również do tkanin pochodzących z Turcji i wywożonych do Maroka ze Wspólnoty. Niniejsze odstępstwo uprzedzi skutki kumulacji wyższego stopnia w porównaniu do kumulacji określonej w obecnym protokole pochodzenia, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju gospodarki marokańskiej, w szczególności jej sektora odzieżowego. Zgodnie z powyższym, niniejsze odstępstwo powinno zostać przyznane pod warunkiem wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Marokiem a Turcją, w tym jego Protokołu w sprawie reguł pochodzenia. Przedmiotowe odstępstwo powinno zostać przyznane do wejścia w życie nowego protokołu w sprawie reguł pochodzenia pomiędzy trzema zainteresowanymi Stronami, a mianowicie pomiędzy Marokiem, Turcją i Wspólnotą, jednakże w żadnym przypadku nie na dłużej niż na jeden rok,

(5)

(6)

Wspólna Deklaracja w sprawie art. 39 Protokołu 4 do Układu UE–Maroko stanowi, że Wspólnota gotowa jest, po podpisaniu Układu, do rozpatrzenia każdego wniosku Maroka o przyznanie odstępstw od reguł pochodzenia. W dniu 19 kwietnia 2005 r. Maroko złożyło wniosek o przyznanie odstępstwa od reguł pochodzenia w odniesieniu do odzieży. W dniu 7 czerwca 2005 r. Maroko uzupełniło swój wniosek przesyłając wykaz produktów wraz z danymi ilościami, na całkowitą ilość wynoszącą 10 890 ton odzieży objętej działami 61 i 62 Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów. Do czasu wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Marokiem a Turcją, podpisanej w dniu 7 kwietnia 2004 r., oraz do czasu wprowadzenia zmian do Protokołu UE–Maroko w sprawie reguł pochodzenia, przedmiotowe odstępstwo umożliwiłoby wytwarzanie w Maroku odzieży pochodzącej z tkanin pochodzących z Turcji przeznaczonej na wywóz do Wspólnoty.

(7)

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Na zasadzie odstępstwa od załącznika II do Protokołu 4 do Układu UE–Maroko, odzież wymienioną w Załączniku do niniejszej decyzji oraz wytworzoną w Maroku z tkaniny pochodzącej z Turcji uważa się za pochodzącą z Maroka. Artykuł 2 Odstępstwo określone w art. 1 można stosować wyłącznie pod warunkiem obowiązywania między Turcją a Marokiem, w celu określenia statusu pochodzenia tkanin nabywanych w Turcji, preferencyjnych reguł pochodzenia identycznych z regułami pochodzenia zawartymi w Protokole 4 do Układu UE–Maroko.

(3)

(1) Dz.U. L 70 z 18.3.2000, str. 2.

9.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/9

Artykuł 3 Do celów niniejszej decyzji oraz na zasadzie odstępstwa od art. 18 ust. 4 i 5 Protokołu 4 do Układu UE–Maroko, organy celne Państwa Członkowskiego Wspólnoty mogą wydać świadectwa przewozowe EUR.1 dla tkanin pochodzących z Turcji i przeznaczonych na wywóz do Maroka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 206 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L206 - 22 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie finansowania wydatków na nośniki informacji i działania komunikacyjne w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt w 2005 r.

 • Dz. U. L206 - 21 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. dotycząca rozpoczęcia działalności przez Regionalny Komitet Doradczy ds. Zasobów Pelagicznych w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

 • Dz. U. L206 - 16 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych, po wywozie czasowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2933) (1)

 • Dz. U. L206 - 12 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych włoskich regionów za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych włoskich prowincji za wolne od brucelozy bydła i regionu Piemont za wolny od enzootycznej białaczki bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2932) (1)

 • Dz. U. L206 - 11 z 20059.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2929) (1)

 • Dz. U. L206 - 4 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1299/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do fenoksymetylopenicyliny, foksymu, norgestometu i tiamfenikolu (1)

 • Dz. U. L206 - 3 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1298/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L206 - 1 z 20059.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1297/2005 z dnia 8 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.