Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 207 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., linia MON 863) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2950) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 207 POZ 17

Strona 1 z 3
10.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 207/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzania do obrotu, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu z kukurydzy (Zea Mays L., linia MON 863) genetycznie zmodyfikowanej w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2950)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/608/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającą dyrektywę Rady 90/220/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 akapit pierwszy, po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5) (4)

nocie odmian pochodzących ze zdarzenia transformacyjnego MON 863 i hybrydy MON 863 × MON 810. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 dyrektywy 2001/18/WE właściwe władze Niemiec sporządziły sprawozdanie z oceny, które zostało przedłożone Komisji i właściwym władzom innych Państw Członkowskich. W sprawozdaniu z oceny stwierdzono, że dotychczas nie ma powodów stanowiących podstawę do wstrzymania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu kukurydzy MON 863 oraz kukurydzy MON 863 × MON 810, jeśli spełnione są szczególne warunki. Właściwe władze innych Państw Członkowskich zgłosiły sprzeciw wobec wprowadzenia produktu do obrotu. Dnia 2 kwietnia 2004 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przyjął zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), opinię, w której stwierdził na podstawie wszystkich przedłożonych danych, że biorąc pod uwagę planowane stosowanie produktu, Zea mays L. linii MON 863 nie powinna mieć negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt lub na środowisko. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził również, że zakres planu monitorowania przedłożonego przez wnioskodawcę jest zgodny z planowanym stosowaniem kukurydzy MON 863.

Na mocy dyrektywy 2001/18/WE wprowadzanie do obrotu produktu zawierającego lub złożonego z genetycznie zmodyfikowanego organizmu lub połączenia genetycznie zmodyfikowanych organizmów wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia właściwych władz Państwa Członkowskiego, zgodnie z procedurą ustanowioną w wymienionej dyrektywie. Monsanto SA złożyło właściwym władzom Niemiec zgłoszenie dotyczące wprowadzenia do obrotu dwóch genetycznie zmodyfikowanych produktów z kukurydzy (Zea mays L., linia MON 863 i hybryda MON 863 × MON 810). Zgłoszenie obejmuje przywóz i stosowanie jak w przypadku wszelkich innych ziaren kukurydzy, włącznie ze stosowaniem jako pasza, ale nie w charakterze żywności, z wyjątkiem uprawy we Wspól-

(6)

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24).

(2) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).

L 207/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.8.2005

(7)

Odnośnie do hybrydy MON 863 × MON 810 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał, że z naukowego punktu widzenia do uzasadnienia oceny bezpieczeństwa hybrydy MON 863 × MON 810 można użyć danych pojedynczych linii MON 863 i MON 810.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 207 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L207 - 20 z 200510.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/240/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2985)

 • Dz. U. L207 - 15 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów błękitka w strefie ICES Vb (wody Wysp Owczych) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L207 - 13 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1303/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES II i IV (wody terytorialne Wspólnoty) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L207 - 12 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1302/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1060/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L207 - 10 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L207 - 1 z 200510.8.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1300/2005 z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzi, makreli, ostroboków, solioraz statków dokonujących nielegalnych połowów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.