Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 12

Strona 1 z 2
L 208/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

macje na temat substancji skażających, które mają zamiar stosować.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (1), w szczególności jej art. 27 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 maja 2004 r. Komisja przekazała wspomniane powiadomienia pozostałym Państwom Członkowskim. Otrzymano wymagań. zastrzeżenia wobec notyfikowanych

(5)

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 (2) stanowi, że substancje skażające stosowane w każdym Państwie Członkowskim dla celów całkowitego skażania alkoholu zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG należy opisać w załączniku do tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG Państwa Członkowskie są zobowiązane zwolnić z podatku akcyzowego alkohole, które zostały całkowicie skażone zgodnie z wymaganiami jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że wymagania te zostały należycie zgłoszone i zaakceptowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w ust. 3 i 4 tego artykułu. Cypr, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry przekazały infor-

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 3199/93 powinno zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Podatku Akcyzowego,

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

László KOVÁCS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 21. Dyrektywa zmieniona Traktatem o Przystąpieniu z 2003 r. (2) Dz.U. L 288 z 23.11.1993, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2205/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 42).

11.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/13

ZAŁĄCZNIK Do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 dodaje się następujące ustępy: „Cypr Na każde 100 litrów alkoholu etylowego 5 litrów alkoholu metylowego denaturującego 0,5 litra ropy naftowej (ang. mineral naphta) (znanej jako nafta) 2 cm3 (centymetry sześcienne) błękitu metylenowego (fiolet metylowy) »Alkohol metylowy denaturujący« oznacza także: a) czysty alkohol metylowy, do którego dodano nie mniej niż 1 % objętości pirydyny; lub b) czystą benzynę drzewną, do której dodano nie mniej niż 0,25 % objętości pirydyny.

Republika Czeska Na hektolitr czystego alkoholu: 1) — 1 gram benzoesanu denaturującego, — 0,2 litra tiofenu, — 1 litr ketonu metylowo-etylowego (butanon), oraz — 0,2 grama błękitu metylenowego (CI błękit podstawowy 52015) 2) — 0,4 litra solwentu nafty — 0,2 litra nafty, oraz — 0,1 litra benzyny Estonia Na hektolitr czystego alkoholu etylowego: 1) 2 litry ketonu metylowo-etylowego i 3 litry ketonu metylowo-izobutylowego; 2) 2 litry acetonu i 3 litry ketonu metylowo-izobutylowego; 3) 3 litry acetonu i 2 gramy benzoesanu denaturującego.

Węgry Produkty alkoholowe zakwalifikowane jako alkohol denaturujący (uzyskany po skażeniu), jeśli zawierają, poprzez odniesienie do ilości czystego alkoholu etylowego, co najmniej: a) 2 procent wagowo ketonu metylowo-etylowego, 3 procent wagowo ketonu metylowo-izobutylowego i 0,001 procent wagowo benzoesanu denaturującego; oraz b) 1 procent objętości ketonu metylowo-etylowego i 0,001 procent objętości benzoesanu denaturującego; oraz c) 2 procent objętości alkoholu izopropylowego, 1 procent objętości alkoholu t-butylowego oraz 0,001 procent objętości benzoesanu denaturującego,

L 208/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 21 z 200511.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2925) (1)

 • Dz. U. L208 - 20 z 200511.8.2005

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L208 - 19 z 200511.8.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L208 - 18 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L208 - 17 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L208 - 16 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L208 - 9 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru surowego znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 6 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 3 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 1 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.