Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2925) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 21

Strona 1 z 2
11.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/21

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2925)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/610/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Poziom takiego ograniczenia można wyrazić jedynie przez różne poziomy odporności wyrobów w różnych zastosowaniach użytkowych na działanie ognia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), w szczególności jej art. 20 ust. 2,

(6)

Jako rozwiązanie zharmonizowane przyjęto system klas na mocy decyzji Komisji 2000/147/WE (3) z dnia 8 lutego 2000 r. wykonującej dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności wyrobów budowlanych na działanie ognia.

a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywa 89/106/EWG uznaje, że aby uwzględnić różne poziomy zabezpieczeń prac budowlanych na szczeblach narodowym, regionalnym i lokalnym, konieczne może być ustanowienie, przez dokumenty interpretacyjne, klas odpowiadających odporności wyrobów w odniesieniu do każdego z wymogów zasadniczych. Dokumenty takie opublikowano jako „Komunikat Komisji w sprawie dokumentów interpretacyjnych w odniesieniu do dyrektywy 89/106/EWG (2)”.

W przypadku niektórych wyrobów budowlanych konieczne jest stosowanie klasyfikacji ustanowionej decyzją 2000/147/WE.

(1)

(7)

Klasyfikacja podana w decyzji 2000/147/WE dobrze ustala odporność na działanie ognia wielu wyrobów i/lub materiałów budowlanych i jest dobrze znana jednostkom regulującym zagadnienia pożarowe w Państwach Członkowskich, co oznacza, że nie muszą one badać pod tym względem określonych cech odpornościowych.

(8) (2)

W zakresie zasadniczego wymogu bezpieczeństwa na wypadek pożaru dokument interpretacyjny nr 2 określa listę wzajemnie zależnych środków, które wspólnie definiują strategię bezpieczeństwa przeciwpożarowego, która ma być na różne sposoby rozwijana w Państwach Członkowskich. Jako jeden z takich środków określonych w dokumencie interpretacyjnym nr 2 identyfikuje się ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu na danym obszarze przez ograniczenie potencjalnych możliwości wyrobów budowlanych do przyczyniania się do pełnego rozniecenia ognia.

Gdzie to właściwe, wyroby rozpatrywano pod kątem ich zastosowania użytkowego. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (3)

Artykuł 1 W załączniku określa się wyroby i/lub materiały budowlane, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie cechy odporności na działanie ognia („reakcja na ogień”), bez konieczności dalszego badania.

(3) Dz.U. L 50 z 23.2.2000, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2003/632/WE (Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 5).

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 62 z 28.2.1994, str. 1.

L 208/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2005

Artykuł 2 W załączniku do niniejszej decyzji określa się konkretne klasy mające zastosowanie do różnych wyrobów i/lub materiałów budowlanych w ramach klasyfikacji dotyczącej reakcji na działanie ognia, przyjętej w decyzji 2000/147/WE. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

11.8.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 20 z 200511.8.2005

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L208 - 19 z 200511.8.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L208 - 18 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L208 - 17 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L208 - 16 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L208 - 12 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L208 - 9 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru surowego znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 6 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 3 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 1 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.