Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 2

Artykuł 6 Belgijska agencja interwencyjna powiadamia Komisję o otrzymanych ofertach przetargowych, najpóźniej dwie godziny po wygaśnięciu terminu na złożenie ofert ustalonego w art. 4 ust. 1. Oferenci pozostają anonimowi. Złożone oferty są przekazywane w formie elektronicznej zgodnie ze wzorem ustalonym w Załączniku. Jeśli nie zostały złożone żadne oferty, Państwo Członkowskie informuje o tym Komisję w tym samym terminie. Artykuł 7 1. Komisja ustala minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje decyzję o odrzuceniu ofert zgodnie z procedurą określoną w art. 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

2. Jeżeli przyjęcie ofert po minimalnych cenach sprzedaży zgodnie z ust. 1 spowoduje przekroczenie dostępnej ilości, należy je ograniczyć do takiej ilości, która jest jeszcze dostępna. Jeżeli przyjęcie ofert wszystkich oferentów proponujących tę samą cenę spowoduje przekroczenie ilości, wówczas dostępna ilość powinna być przyznana w następujący sposób: a) proporcjonalnie do ilości całkowitej, określonej w ofercie; albo b) poprzez podział, pomiędzy zainteresowanych oferentów, w odniesieniu do maksymalnego tonażu ustalonego na każdego z nich; albo c) w drodze losowania. Artykuł 8 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

11.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/5

ZAŁĄCZNIK Przetarg stały na odsprzedaż 52 000 ton cukru białego, znajdujących się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej Formularz (*) Wzór formularza do przedkłożenia Komisji w formie elektronicznej, jak określono w art. 6 (Rozporządzenie (WE) nr 1306/2005)

1 Numeracja oferentów 2 Numer partii 3 Ilość (t) 4 Cena w ofercie EUR/100 kg

1 2 3 itd.

(*) do wysłania faksem na następujący numer: (32-2) 292 10 34.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 21 z 200511.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2925) (1)

 • Dz. U. L208 - 20 z 200511.8.2005

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L208 - 19 z 200511.8.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L208 - 18 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L208 - 17 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L208 - 16 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L208 - 12 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L208 - 9 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru surowego znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 6 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 1 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.