Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 3

Strona 1 z 2
11.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1306/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 9 ust. 3, a także mając na uwadze co następuje:

(1)

2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1262/2001, belgijska agencja interwencyjna przygotowuje ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert i publikuje je najpóźniej osiem dni przed rozpoczęciem okresu składania ofert.

Ogłoszenie zawiera w szczególności warunki przetargu.

Belgia dysponuje zapasami interwencyjnymi cukru białego. Aby odpowiedzieć na potrzeby rynku należy udostępnić na rynku wewnętrznym zapasy cukru białego przyjęte do interwencji przez belgijską agencję interwencyjną przed dniem 31 marca 2005 r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne (2) stosuje się do takiej sprzedaży. Właściwe jest ustanowienie odstępstwa od wymienionego rozporządzenia w zakresie w jakim jest to konieczne i ustanowienie szczegółowego regulaminu. W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wspólnotowym należy przewidzieć ustalenie przez Komisję minimalnej ceny sprzedaży dla każdego przetargu częściowego. Belgijska agencja interwencyjna informuje o przetargach. Oferenci pozostają anonimowi. Komisję

Ogłoszenie wraz ze wszystkimi jego zmianami przedkłada się Komisji przed opublikowaniem.

Artykuł 3 Minimalna oferta dla każdego przetargu częściowego wynosi 250 ton.

(2)

Artykuł 4 1. Termin składania ofert w odpowiedzi na pierwsze zaproszenie do przedstawiania ofert w przetargu częściowym rozpoczyna się w dniu 19 sierpnia i wygasa w dniu 25 sierpnia 2005 r. o godz. 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

(3)

(4)

Terminy przedstawiania ofert w drugim i kolejnych przetargach częściowych rozpoczynają się pierwszego dnia roboczego po upływie wcześniejszego terminu. Upływają o godz. 9.00 czasu obowiązującego w Brukseli:

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

— 8, 15, 22 i 29 września 2005 r., — 6, 13, 20 i 27 października 2005 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Belgijska agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty 52 000 ton cukru białego przyjętego do interwencji przed dniem 31 marca 2005 r., znajdującego się w jej posiadaniu. Artykuł 2 1. Przetarg i sprzedaż przewidziane w art. 1 odbywają się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1262/2001, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym rozporządzeniu.

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (2) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 48.

2. Oferty składane są w wymienionej poniżej belgijskiej agencji interwencyjnej: Bureau d’intervention et de restitution belge Rue de Trèves 82 B-1040 Bruxelles Tel: (32-2) 287 24 11 Faks: (32-2) 287 25 24.

Artykuł 5 W drodze odstępstwa od przepisów art. 28 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1262/2001, zabezpieczenie przetargu, do złożenia przez każdego oferenta, ustala się na kwotę 20 EUR za 100 kg cukru białego.

L 208/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 21 z 200511.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2925) (1)

 • Dz. U. L208 - 20 z 200511.8.2005

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L208 - 19 z 200511.8.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L208 - 18 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L208 - 17 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L208 - 16 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L208 - 12 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L208 - 9 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru surowego znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 6 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 1 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.