Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1308/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru surowego znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 9

Strona 1 z 2
11.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 208/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1308/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru surowego znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 1. Przetarg i sprzedaż przewidziane w art. 1 odbywają się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1262/2001, o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym rozporządzeniu. 2. W drodze odstępstwa od przepisów art. 22 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1262/2001, szwedzka agencja interwencyjna przygotowuje ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert i publikuje je najpóźniej osiem dni przed rozpoczęciem okresu składania ofert. Ogłoszenie zawiera w szczególności warunki przetargu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 9 ust. 3,

a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Szwecja dysponuje zapasami interwencyjnymi cukru surowego. Aby odpowiedzieć na potrzeby rynku należy udostępnić na rynku wewnętrznym zapasy cukru surowego przyjęte do interwencji przez szwedzką agencję interwencyjną przed dniem 31 marca 2005 r.

Ogłoszenie wraz ze wszystkimi jego zmianami przedkłada się Komisji przed opublikowaniem. Artykuł 3 Minimalna oferta dla każdego przedstawiania ofert w przetargu częściowym wynosi 250 ton. Artykuł 4 1. Termin składania ofert w odpowiedzi na pierwsze zaproszenie do przedstawiania ofert w przetargu częściowym rozpoczyna się w dniu 19 sierpnia i wygasa w dniu 25 sierpnia 2005 r. o godz. 9.00 (czasu obowiązującego w Brukseli). Terminy przedstawiania ofert w drugim i kolejnych przetargach częściowych rozpoczynają się pierwszego dnia roboczego po upływie wcześniejszego terminu. Upływają o godz. 9.00 czasu obowiązującego w Brukseli: — 8, 15, 22 i 29 września 2005 r., — 6, 13, 20 i 27 października 2005 r. 2. Oferty składane są w wymienionej poniżej szwedzkiej agencji interwencyjnej: Statens jordbruksverk Vallgatan 8 S-55182 Jönköping Tel.: (46-36) 15 50 00 Faks: (46-36) 19 05 46. Artykuł 5 W drodze odstępstwa od przepisów art. 28 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1262/2001, zabezpieczenie przetargu, do złożenia przez każdego oferenta, ustala się na kwotę 20 EUR za 100 kg cukru surowego.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne (2) stosuje się do takiej sprzedaży. Właściwe jest ustanowienie odstępstwa od wymienionego rozporządzenia w zakresie, w jakim jest to konieczne i ustanowienie szczegółowego regulaminu.

(3)

W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wspólnotowym należy przewidzieć ustalenie przez Komisję minimalnej ceny sprzedaży dla każdego przetargu częściowego.

(4)

Szwedzka agencja interwencyjna informuje Komisję o przetargach. Oferenci pozostają anonimowi. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Szwedzka agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty 59 038 ton cukru surowego przyjętego do interwencji przed dniem 31 marca 2005 r., znajdującego się w jej posiadaniu.

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (2) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 48.

L 208/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2005

Artykuł 6 Szwedzka agencja interwencyjna powiadamia Komisję o otrzymanych ofertach przetargowych, najpóźniej dwie godziny po wygaśnięciu terminu na złożenie ofert ustalonego w art. 4 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 208 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L208 - 21 z 200511.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 sierpnia 2005 r. ustanawiająca klasy odporności niektórych wyrobów budowlanych na działanie ognia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2925) (1)

 • Dz. U. L208 - 20 z 200511.8.2005

  Informacja w sprawie wejścia w życie Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L208 - 19 z 200511.8.2005

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie protokołu do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii ustanawiającej ogólne zasady udziału Republiki Albanii w programach wspólnotowych

 • Dz. U. L208 - 18 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1312/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L208 - 17 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1311/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L208 - 16 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1310/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 cenę minimalną wypłacaną producentom nieprzetworzonych suszonych śliwek oraz kwotę pomocy produkcyjnej dla suchych śliwek

 • Dz. U. L208 - 12 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L208 - 6 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1307/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 3 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1306/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru białego znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L208 - 1 z 200511.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1305/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.