Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 1

Strona 1 z 24
11.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ustęp 2 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji,

Budżet wspólnotowy powinien finansować wydatki na wspólną politykę rolną, w tym wydatki na rozwój obszarów wiejskich za pośrednictwem obydwu wyżej wymienionych funduszy, na zasadzie centralizacji albo poprzez podział zarządzania między Państwa Członkowskie i Wspólnotę, zgodnie z art. 53 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2). Należy w sposób wyczerpujący określić działania, które mogą być finansowane z obydwu wyżej wymienionych funduszy.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólna polityka rolna obejmuje szereg środków, w tym również środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Konieczne staje się zapewnienie ich finansowania w celu realizacji założeń wspólnej polityki rolnej. Biorąc pod uwagę, że środki te posiadają wspólne elementy różniące się jednak od siebie pod pewnymi względami, ich finansowanie należy ująć w ramy prawne pozwalające, w określonych przypadkach, na ich specyficzne traktowanie. W celu uwzględnienia tych różnic konieczne staje się utworzenie dwóch europejskich funduszy rolniczych: Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (zwanego dalej „EFRG”) mającego na celu finansowanie środków rynkowych i pozostałych środków oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (zwanego dalej „EFRROW”) mającego na celu finansowanie programów rozwoju obszarów wiejskich.

(3)

Jeżeli w trakcie rozliczania rachunków Komisja nie ma wystarczającej pewności, czy kontrole krajowe są odpowiednie i przejrzyste, i czy agencje płatnicze dokonują weryfikacji legalności i dopuszczalności deklaracji o wydatkach przez nie realizowanych, nie jest ona w stanie określić w rozsądnym terminie całkowitej kwoty wydatków, która ma zostać przypisana europejskim funduszom rolniczym. Biorąc powyższe pod uwagę, należy przewidzieć stworzenie przepisów dotyczących akredytowania przez Państwa Członkowskie agencji płatniczych, wprowadzenia przez nie procedur umożliwiających otrzymywanie niezbędnych poświadczeń wiarygodności rachunków i certyfikacji systemów zarządzania i kontroli, jak również rozliczeń rocznych przez niezależne jednostki.

(1)

Opinia z dnia 26 maja 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

L 209/2

(4)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2005

W celu zapewnienia spójności między normami wymaganymi dla akredytacji w poszczególnych Państwach Członkowskich, Komisja powinna udzielić wskazówek odnoszących się do kryteriów, które mają być zastosowane. Ponadto w celu zapewnienia przejrzystości kontroli krajowych, w szczególności w zakresie procedur dotyczących zezwoleń, zatwierdzenia i wypłaty środków, należy w danym przypadku ograniczyć liczbę organów i jednostek, którym przydzielono te funkcje, biorąc pod uwagę przepisy konstytucyjne każdego z Państw Członkowskich.

(10) Ważne jest, aby środki finansowe, niezbędne do pokrycia

wydatków dokonanych przez akredytowane agencje w ramach EFRG, były przekazywane do dyspozycji Państw Członkowskich przez Komisję w formie zwrotów na podstawie zaksięgowanych wydatków dokonanych przez te agencje. W oczekiwaniu na zwroty w formie płatności miesięcznych Państwa Członkowskie powinny zgromadzić niezbędne środki w zależności od potrzeb ich akredytowanych agencji płatniczych. Państwa Członkowskie oraz beneficjenci zaangażowani w realizację wspólnej polityki rolnej pokrywają wszelkie poniesione przez nich koszty zatrudnienia oraz koszty administracyjne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L209 - 54 z 200511.8.2005

    Akt końcowy

  • Dz. U. L209 - 27 z 200511.8.2005

    Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

  • Dz. U. L209 - 26 z 200511.8.2005

    Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.