Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 26

L 209/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.8.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 21 czerwca 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (2005/599/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie drugie, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia tej Umowy, podpisanie Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., wraz z załączonymi do Aktu Końcowego deklaracjami sporządzonymi jednostronnie przez Wspólnotę lub wspólnie z innymi Stronami. Teksty Umowy oraz Aktu Końcowego są załączone do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w imieniu Wspólnoty z zastrzeżeniem jej zawarcia. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 2005 r. W imieniu Rady F. BODEN Przewodniczący

(1)

Decyzją z dnia 27 kwietnia 2004 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z państwami AKP w celu uzgodnienia zmian w Umowie o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1)(zwanej dalej „Umową z Kotonu”). Negocjacje zakończyły się w lutym 2005 r.

(2)

Umowa o zmieniająca Umowę z Kotonu powinna zostać w związku z tym podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej,

(1)

Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa sprostowana w Dz. U. L 385 z 29.12.2004, str. 88.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L209 - 54 z 200511.8.2005

    Akt końcowy

  • Dz. U. L209 - 27 z 200511.8.2005

    Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

  • Dz. U. L209 - 1 z 200511.8.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.