Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 54 - Strona 3

Tytuł:

Akt końcowy

Data ogłoszenia:2005-08-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 54 - Strona 3

Strona 3 z 4

DEKLARACJA V

Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 9 ustęp 2 załącznika IV Dla potrzeb artykułu 9 ustęp 2 załącznika IV „nowe potrzeby” są potrzebami, które mogą wynikać z wyjątkowych lub nieprzewidzianych okoliczności, jak np. sytuacje pokryzysowe; „wyjątkowe wyniki” dotyczą sytuacji, w której, poza oceną w połowie okresu i po jego zakończeniu, przydział dla danego

11.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 209/61

regionu zostaje całkowicie wykorzystany i dodatkowe finansowanie z regionalnego programu orientacyjnego może zostać przyjęte w oparciu o skuteczną politykę integracji regionalnej i należyte zarządzanie finansami.

DEKLARACJA VI

Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 12 ustęp 2 załącznika IV Dla potrzeb artykułu 12 ustęp 2 załącznika IV „nowe potrzeby” są potrzebami, które mogą wynikać z wyjątkowych lub nieprzewidzianych sytuacji, jak np. nowe zobowiązania w ramach inicjatyw międzynarodowych lub konieczność sprostania wspólnym wyzwaniom państw AKP.

DEKLARACJA VII

Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 13 załącznika IV Ze względu na szczególne położenie geograficzne regionów Karaibów i Pacyfiku Rada Ministrów AKP lub Komitet Ambasadorów AKP mogą, w odstępstwie od artykułu 13 ustępu 2 litera a) przedstawić wniosek o szczególne finansowanie dotyczące jednego z tych regionów.

DEKLARACJA VIII

Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 19a załącznika IV Zgodnie z artykułem 100 Umowy z Kotonu Rada Ministrów zbada przepisy załącznika IV dotyczącego zawierania i wykonywania umów w celu przyjęcia ich przed wejściem w życie Umowy zmieniającej Umowę z Kotonu.

DEKLARACJA IX

Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 24 ustęp 3 załącznika IV W przypadku modyfikacji przepisów wspólnotowych, o których mowa w artykule 24 ustęp 3, będą odbywać się uprzednie konsultacje z państwami AKP.

DEKLARACJA X

Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 2 załącznika VII Standardy i normy międzynarodowe stanowią instrumenty, o których mowa w preambule do Umowy z Kotonu.

L 209/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

DEKLARACJA XI

11.8.2005

Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 4 oraz artykułu 58 ustęp 2 Umowy z Kotonu Dla celów artykułu 4 oraz artykułu 58 ustęp 2 termin „zdecentralizowane władze lokalne” obejmuje wszystkie poziomy decentralizacji, w tym „collectivités locales”.

DEKLARACJA XII

Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 11a Umowy z Kotonu Pomoc finansowa i techniczna w zakresie współpracy w zwalczaniu terroryzmu będzie finansowana z innych środków niż przeznaczone na finansowanie współpracy AKP-WE w zakresie rozwoju.

DEKLARACJA XIII

Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułu 11b ustęp 2 Umowy z Kotonu Przyjmuje się, że środki określone w artykule 11b ustęp 2 Umowy z Kotonu zostaną przyjęte w dostosowanych ramach czasowych uwzględniających ograniczenia właściwe dla każdego kraju.

DEKLARACJA XIV

Deklaracja Wspólnoty w sprawie artykułów 28, 29, 30 i 58 Umowy z Kotonu oraz w sprawie artykułu 6 załącznika IV Wprowadzenie w życie tych postanowień dotyczących współpracy regionalnej z udziałem krajów nienależących do AKP jest uzależnione od wprowadzenia w życie równoważnych przepisów w ramach instrumentów finansowych Wspólnoty dotyczących współpracy z innymi krajami i regionami świata. Wspólnota poinformuje grupę AKP o wejściu w życie takich równoważnych przepisów.

DEKLARACJA XV

Deklaracja Unii Europejskiej w sprawie załącznika Ia 1. Unia Europejska zobowiązuje się zaproponować w najwcześniejszym możliwym terminie, o ile będzie to w ogóle możliwe przed wrześniem 2005 roku, dokładną kwotę dla wieloletnich ram finansowych współpracy na podstawie Umowy zmieniającej Umowę z Kotonu oraz okres ich obowiązywania. 2. Minimalne wydatki na pomoc, o których mowa w ustępie 2 załącznika Ia są gwarantowane, nie naruszając możliwości zakwalifikowania się przez kraje AKP do otrzymania dodatkowych środków z innych instrumentów finansowych, które już istnieją lub potencjalnie mogą zostać utworzone jako wsparcie działań w dziedzinach takich, jak pomoc humanitarna w sytuacjach nadzwyczajnych,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 209 POZ 54 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L209 - 27 z 200511.8.2005

    Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

  • Dz. U. L209 - 26 z 200511.8.2005

    Decyzja Rady z dnia 21 czerwca 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy zmieniającej Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r.

  • Dz. U. L209 - 1 z 200511.8.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.