Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. udzielająca gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Białorusi

Data ogłoszenia:2005-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 11

Strona 1 z 2
25.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/11

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2004 r. udzielająca gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Białorusi (2005/48/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspierając europejską politykę sąsiedztwa Unii Europejskiej, Rada pragnie umożliwić Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI) udzielanie pożyczek na potrzeby niektórych rodzajów projektów w Rosji oraz w zachodnich państwach Wspólnoty Niepodległych Państw („ZPWNP”), a mianowicie w Białorusi, Mołdawii i na Ukrainie. Wspierając inicjatywę wymiaru północnego, nad którą prace rozpoczęła Rada na posiedzeniu w Helsinkach w grudniu 1999 r., przyjęto decyzję Rady 2001/777/WE z dnia 6 listopada 2001 r. udzielającą Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wspólnotowej gwarancji na wypadek strat w wyniku szczególnej działalności pożyczkowej w odniesieniu do wybranych projektów ochrony środowiska w rosyjskiej części basenu Morza Bałtyckiego w ramach wymiaru północnego (2). Kwota pożyczek EBI udzielonych na mocy decyzji 2001/777/WE zbliża się do limitu. W swoich wnioskach z dnia 25 listopada 2003 r. Rada Ecofin wyraziła zgodę na dodatkowe przydzielenie funduszy na pożyczki EBI dla Rosji i ZPWNP, jako dalsze rozwinięcie decyzji 2001/777/WE, na potrzeby projektów w dziedzinach, w których EBI posiada przewagę komparatywną i w których zapotrzebowanie na kredyty nie zostało zaspokojone. Za obszary, w których EBI posiada „przewagę komparatywną”, uważa się: środowisko, jak również infrastrukturę transportową, telekomunikacyjną oraz energetyczną zlokalizowaną wzdłuż priorytetowych osi sieci transeuropejskiej („TEN”) o implikacjach transgranicznych dla Państwa Członkowskiego. Mandat pożyczkowy powinien podlegać, z jednej strony, odpowiednim uwarunkowaniom zgodnym z porozumieniami dotyczącymi aspektów politycznych i makroekonomicznych zawartymi przez UE na wysokim szczeblu oraz z porozumieniami zawartymi z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi w sprawie aspektów sektorowych i projektowych, z drugiej zaś strony odpowiedniemu podziałowi zadań między EBI a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Finansowanie EBI powinno być zarządzane zgodnie ze zwykle stosowanymi kryteriami i procedurami EBI, włącznie z właściwymi środkami kontroli, jak również z odpowiednimi zasadami i procedurami dotyczącymi Trybunału Obrachunkowego oraz Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), w sposób wspierający polityki wspólnotowe. W celu zapewnienia koordynacji priorytetów i działań w odnośnych krajach oraz oceny postępów w realizacji odpowiednich celów polityki wspólnotowej powinny mieć miejsce regularne konsultacje między EBI a Komisją. Niniejsza decyzja zostanie uwzględniona przy dokonywaniu, w grudniu 2006 r., pełnej oceny ogólnego mandatu pożyczkowego EBI na projekty realizowane poza Unią Europejską,

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Cel Wspólnota udziela Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (dalej zwanemu „EBI”) gwarancji w zakresie wszystkich płatności nieotrzymanych przez EBI, lecz wymagalnych w ramach kredytów otwartych, zgodnie ze zwykle stosowanymi kryteriami oraz w celu wsparcia odnośnych celów wspólnotowej polityki zewnętrznej, na potrzeby projektów inwestycyjnych w Rosji oraz w zachodnich państwach Wspólnoty Niepodległych Państw, mianowicie w Białorusi, Mołdawii i na Ukrainie. Artykuł 2 Kwalifikujące się projekty Kwalifikują się projekty mające istotne znaczenie dla Unii Europejskiej i dotyczące następujących sektorów: — środowisko, — infrastruktura transportowa, telekomunikacyjna oraz energetyczna zlokalizowana wzdłuż priorytetowych osi sieci transeuropejskiej („TEN”) o implikacjach transgranicznych dla Państwa Członkowskiego. Artykuł 3 Limit i warunki 1. Limit ogólny otwartych kredytów wynosi 500 milionów EUR. 2. EBI korzysta z wyjątkowej gwarancji Wspólnoty na poziomie 100 %, która pokrywa łączną kwotę kredytów otwartych na mocy niniejszej decyzji oraz wszystkie sumy z nimi związane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 25 z 200525.1.2005

  Drugi budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2004

 • Dz. U. L21 - 21 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 92)

 • Dz. U. L21 - 15 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 34) (1)

 • Dz. U. L21 - 13 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L21 - 9 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

 • Dz. U. L21 - 8 z 200525.1.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. powołująca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L21 - 5 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r.

 • Dz. U. L21 - 3 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie definicji terytorium gospodarczego Państw Członkowskich do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L21 - 1 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.