Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 34) (1)

Data ogłoszenia:2005-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 15

Strona 1 z 7
25.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/15

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 34)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/50/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Szybki i skoordynowany rozwój oraz wprowadzanie radarów samochodowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie wymaga bezzwłocznego i stabilnego udostępnienia, dla tego zastosowania, zharmonizowanego pasma częstotliwości radiowych, tak aby stworzyć niezbędne warunki pewności dla producentów do dokonywania niezbędnych inwestycji.

uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Mając na względzie taką harmonizację, zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji 676/2002/WE, dnia 5 sierpnia 2003 r. Komisja udzieliła Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) mandatu na zharmonizowanie widma radiowego oraz umożliwienie skoordynowanego wprowadzenia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu.

(1)

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie „Europejskiego programu działań na rzecz bezpieczeństwa na drodze – Zmniejszenie o połowę liczby ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do roku 2010: wspólna odpowiedzialność” (2) określa spójne podejście do bezpieczeństwa drogowego w Unii Europejskiej. Ponadto w komunikacie do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2003 r. zatytułowanym „Technologie informatyczne i telekomunikacyjne stosowane dla pojazdów bezpiecznych i inteligentnych” (3) Komisja wyraziła zamiar poprawy stanu bezpieczeństwa drogowego w Europie, co zostało określone mianem inicjatywy e-Safety. Poprawa taka może zostać osiągnięta poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz inteligentnych systemów bezpieczeństwa drogowego, takich jak samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu. We wnioskach Rady na temat bezpieczeństwa drogowego z dnia 5 grudnia 2003 r. (4) Rada wezwała także do poprawy bezpieczeństwa pojazdów poprzez promocję nowych technologii, takich jak bezpieczeństwo elektroniczne.

Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 1. COM(2003) 311. COM(2003) 542. Wnioski Rady Unii Europejskiej na temat bezpieczeństwa drogowego, 15058/03 TRANS 307.

(4)

W następstwie udzielenia wyżej wspomnianego mandatu CEPT wskazała pasmo 79 GHz jako najbardziej odpowiednie dla długotrwałego rozwoju i wprowadzenia radarów samochodowych bliskiego zasięgu, z terminem realizacji działań najpóźniej do stycznia 2005 r. Komisja przyjęła w związku z tym decyzję 2004/545/WE z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 79 GHz do zastosowania we Wspólnocie w samochodowych urządzeniach radarowych bliskiego zasięgu (5).

(5)

(1) (2) (3) (4)

Jednak technologia samochodowego radaru bliskiego zasięgu 79 GHz jest wciąż w fazie opracowania i nie jest natychmiast dostępna w korzystnej cenie, choć uznaje się, że przemysł będzie promował rozwój tej technologii, tak aby stała się ona osiągalna w jak najkrótszym czasie.

(5) Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 66.

L 21/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2005

(6)

W swoim raporcie z dnia 9 lipca 2004 r. do Komisji Europejskiej w ramach mandatu z 5 sierpnia 2003 r. CEPT określiła pasmo 24 GHz jako rozwiązanie tymczasowe umożliwiające wcześniejsze wprowadzenie we Wspólnocie radaru samochodowego bliskiego zasięgu spełniającego cele inicjatywy e-Safety, ponieważ uznaje się, że technologia jest wystarczająco zaawansowana, aby mogła pracować w tym paśmie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 25 z 200525.1.2005

  Drugi budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2004

 • Dz. U. L21 - 21 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 92)

 • Dz. U. L21 - 13 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L21 - 11 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. udzielająca gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Białorusi

 • Dz. U. L21 - 9 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

 • Dz. U. L21 - 8 z 200525.1.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. powołująca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L21 - 5 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r.

 • Dz. U. L21 - 3 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie definicji terytorium gospodarczego Państw Członkowskich do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L21 - 1 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.