Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 92)

Data ogłoszenia:2005-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 21

Strona 1 z 3
25.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 92) (2005/51/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 259/93 (2) w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,

Komisja uważa, że nie ma ryzyka rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych, jeśli gleba jest oczyszczana w specjalistycznych spalarniach odpadów niebezpiecznych, które są zgodne z dyrektywą 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spalania odpadów (3) w sposób zapewniający zniszczenie lub nieodwracalne przekształcenie pestycydów lub trwałych zanieczyszczeń organicznych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE gleba pochodząca z niektórych państw trzecich nie może w zasadzie być wprowadzana do Wspólnoty.

(6)

Powinno się zatem upoważnić Państwa Członkowskie do ustanawiania odstępstw, przez pewien okres i z zastrzeżeniem szczególnych warunków, w celu umożliwienia przywozu takiej skażonej gleby.

(2)

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) prowadzi program zapobiegania i likwidacji przestarzałych i niepotrzebnych pestycydów, który ma na celu pomoc krajom rozwijającym się w identyfikacji i eliminacji zapasów przestarzałych pestycydów i gleby skażonej przez te produkty wskutek ich wycieku. Ponadto dwa prawnie wiążące międzynarodowe dokumenty dotyczą produkcji, stosowania i uwalniania trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz bezpiecznej gospodarki odpadami zawierającymi te substancje, mając na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przed tymi substancjami. Z uwagi na fakt, że nie wszystkie kraje rozwijające się i kraje, których gospodarka jest w okresie przejściowym, posiadają odpowiednią infrastrukturę do bezpiecznego zniszczenia lub utylizacji tych zapasów oraz skażonej gleby, międzynarodowe umowy i programy przewidują transport takiej gleby do zakładów przetwarzania w celu jej oczyszczenia lub zniszczenia.

Upoważnienie do ustanawiania odstępstw powinno zostać cofnięte w przypadku stwierdzenia, że szczególne warunki określone w niniejszej decyzji są niewystarczające, aby nie dopuścić do wprowadzenia do Wspólnoty organizmów szkodliwych lub że warunki te nie są przestrzegane.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa Członkowskie niniejszym upoważnia się do ustanawiania odstępstw od przepisów art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w odniesieniu do zakazu, o którym mowa w pkt. 14 części A załącznika III do tej dyrektywy, oraz od przepisów art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE w odniesieniu do szczególnych wymogów, o których mowa w pkt. 34 sekcji I części A załącznika IV do tej dyrektywy, w przypadku gleby pochodzącej z niektórych państw trzecich.

(2) Dz.U. L 30 z 6.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2557/2001 (Dz.U. L 349 z 31.12.2001, str. 1). (3) Dz.U. L 332 z 28.12.2000, str. 91.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 25 z 200525.1.2005

  Drugi budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2004

 • Dz. U. L21 - 15 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 34) (1)

 • Dz. U. L21 - 13 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L21 - 11 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. udzielająca gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Białorusi

 • Dz. U. L21 - 9 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

 • Dz. U. L21 - 8 z 200525.1.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. powołująca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L21 - 5 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r.

 • Dz. U. L21 - 3 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie definicji terytorium gospodarczego Państw Członkowskich do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dz. U. L21 - 1 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.