Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie definicji terytorium gospodarczego Państw Członkowskich do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

Data ogłoszenia:2005-01-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 3

25.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 109/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie definicji terytorium gospodarczego Państw Członkowskich do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Dla celów definicji dochodu narodowego brutto według cen rynkowych (DNB), zgodnie z art. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003, konieczne jest wyjaśnienie definicji terytorium gospodarczego zawartej w ESA95. Do celów wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (4) terytorium gospodarcze Państw Członkowskich zdefiniowano w decyzji Komisji 91/450/EWG, Euratom (5). Należy zapewnić analogiczną definicję odnośnie do DNB. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu DNB,

Artykuł 2 ust. 7 decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (2) stanowi, że produkt narodowy brutto w cenach rynkowych (PNB) oznacza dochód narodowy brutto w cenach rynkowych (DNB), jak przewidziała Komisja w zastosowaniu Europejskiego systemu rachunków (ESA). ESA z roku 1995 (ESA95), zastępujący dwa wcześniejsze systemy, odpowiednio z roku 1970 i 1979, ustanowiono rozporządzeniem Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (3) i przedstawiono w Załączniku do omawianego rozporządzenia. DNB, stosowany w ESA95, zastąpił PNB jako kryterium dla celów środków własnych, z mocą od roku budżetowego 2002. Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 określa procedury przekazywania przez Państwa Członkowskie danych dotyczących DNB oraz procedury i metody kontroli związane z obliczaniem DNB oraz ustanawia Komitet DNB.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do celów rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003 pojęcie „terytorium gospodarcze” otrzymuje znaczenie przypisane mu w akapitach 2.05 i 2.06 załącznika A do rozporządzenia (WE) 2223/96, pojęcie „terytorium geograficzne”, zgodnie z jego zastosowaniem w omawianych akapitach, rozumiane jako obejmujące terytoria Państw Członkowskich określone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 1. (2) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42. (3) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(4) Dz.U. L 49 z 21.2.1989, str. 26. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (5) Dz.U. L 240 z 29.8.1991, str. 36. Decyzja zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 21/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.1.2005

ZAŁĄCZNIK Terytorium Państw Członkowskich: — terytorium Królestwa Belgii, — terytorium Republiki Czeskiej, — terytorium Królestwa Danii, z wyjątkiem Wysp Owczych i Grenlandii, — terytorium Republiki Federalnej Niemiec, — terytorium Republiki Estonii, — terytorium Republiki Greckiej, — terytorium Królestwa Hiszpanii, — terytorium Republiki Francuskiej, z wyłączeniem państw i terytoriów zamorskich, nad którymi Republika Francuska sprawuje zwierzchnictwo, zgodnie z definicją zawartą w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, — terytorium Irlandii, — terytorium Republiki Włoskiej, — terytorium Republiki Cypryjskiej, — terytorium Republiki Łotewskiej, — terytorium Republiki Litewskiej, — terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga, — terytorium Republiki Węgierskiej, — terytorium Republiki Malty, — terytorium Królestwa Niderlandów, z wyłączeniem państw i terytoriów zamorskich, nad którymi Królestwo Niderlandów sprawuje zwierzchnictwo, zgodnie z definicją zawartą w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, — terytorium Republiki Austrii, — terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, — terytorium Republiki Portugalskiej, — terytorium Republiki Słowenii, — terytorium Republiki Słowackiej, — terytorium Republiki Finlandii, — terytorium Królestwa Szwecji, — terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 21 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L21 - 25 z 200525.1.2005

  Drugi budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2004

 • Dz. U. L21 - 21 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 92)

 • Dz. U. L21 - 15 z 200525.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 34) (1)

 • Dz. U. L21 - 13 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L21 - 11 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. udzielająca gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Białorusi

 • Dz. U. L21 - 9 z 200525.1.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

 • Dz. U. L21 - 8 z 200525.1.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. powołująca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. L21 - 5 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r.

 • Dz. U. L21 - 1 z 200525.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.