Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1333/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej

Data ogłoszenia:2005-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 1

Strona 1 z 2
13.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1333/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8 i 9,

Komisja, w drodze decyzji 2005/613/WE (3), przyjęła zobowiązanie złożone przez Sabic. Decyzja podaje powody, dla których przyjęto wspomniane zobowiązanie. Rada uznaje, że poprawki wprowadzone do propozycji zobowiązania eliminują szkodliwe skutki dumpingu i w wystarczającym stopniu ograniczają ryzyko obejścia w formie kompensacji w innych produktach.

(4)

Ze względu na przyjęcie propozycji zobowiązania należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 428/2005,

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 248/2005 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

PROCEDURA (1)

Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 428/2005 (2) („rozporządzenie ostateczne”), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych (PWO) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniła obowiązujące ostateczne cła antydumpingowe na taki przywóz z Korei Południowej oraz zakończyła postępowanie antydumpingowe w stosunku do takiego przywozu z Tajwanu.

(2)

Saudi Basic Industries Corporation („Sabic”), w imieniu własnym oraz w imieniu swoich spółek powiązanych, w tym powiązanego producenta produktu objętego postępowaniem – Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd), zaproponowała możliwe do przyjęcia zobowiązanie przed opublikowaniem ostatecznych ustaleń, jednak na etapie, na którym z przyczyn administracyjnych, było niemożliwe włączenie jego przyjęcia do rozporządzenia ostatecznego.

„4. Przywóz zadeklarowany do wprowadzenia do swobodnego obrotu jest zwolniony z ceł antydumpingowych nałożonych ust. 1 i 2, pod warunkiem że przywożone produkty zostały wytworzone, przewiezione i zafakturowane przez spółki, od których Komisja przyjęła zobowiązanie i których nazwy są wymienione w odpowiedniej decyzji lub rozporządzeniu Komisji, od czasu do czasu zmienianymi, oraz że przywóz był dokonany zgodnie z przepisami tej decyzji lub rozporządzenia Komisji.

5. Przywóz, o którym mowa w ust. 4, jest zwolniony z cła antydumpingowego, pod warunkiem że:

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 71 z 17.3.2005, str. 1.

a) towary zadeklarowane i przedstawione organom celnym odpowiadają dokładnie produktowi opisanemu w ust. 1;

(3) Patrz: str. 20 niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 211/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2005

b) faktura handlowa zawierająca co najmniej te elementy, które są wymienione w Załączniku, jest przedstawiona organom celnym Państw Członkowskich po przedstawieniu deklaracji dopuszczenia do swobodnego obrotu; oraz c) towary zadeklarowane i przedstawione organom celnym odpowiadają dokładnie opisowi na fakturze handlowej.”.

Artykuł 2 Tekst Załącznika dodaje się do rozporządzenia (WE) nr 428/2005. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 20 z 200513.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących, między innymi, z Arabii Saudyjskiej

 • Dz. U. L211 - 17 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L211 - 16 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L211 - 15 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L211 - 11 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L211 - 6 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2002/928/WE, 2004/129/WE, 2004/140/WE, 2004/247/WE i 2005/303/WE w odniesieniu do okresu czasu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i dalszego stosowania niektórych substancji nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L211 - 4 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.