Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1)

Data ogłoszenia:2005-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 11

Strona 1 z 3
13.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1336/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 13 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Stosowne jest odniesienie częstotliwości wyrywkowych kontroli do zagrożeń związanych z naruszeniem rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu powołanego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

(5)

Na mocy art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 392/2004 (2) zakres działalności podmiotów gospodarczych podlegających systemowi kontroli określonemu w art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze zajmujące się produkcją, przygotowaniem oraz wprowadzaniem produktów do obrotu. Aby odpowiednio objąć wszystkie kategorie podmiotów gospodarczych określonych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91, konieczne jest rozszerzenie zastosowania przepisów ogólnych przedstawionych w załączniku III do wymienionego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2254/2004 (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 20). (2) Dz.U. L 65 z 3.3.2004, str. 1.

L 211/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany: 1) po tytule dodaje się zapis w brzmieniu: „Przepisy ogólne wymienione w niniejszym Załączniku mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów gospodarczych określonych w art. 8 ust. 1 w takim zakresie, w jakim przepisy te dotyczą działalności wykonywanej przez dany podmiot gospodarczy. W stosunku do podmiotów gospodarczych wykonujących działalność określoną w tytule każdej podsekcji, poza przepisami ogólnymi, mają zastosowanie przepisy szczególne.”; 2) w przepisach ogólnych wprowadza się następujące zmiany: a) punkty 3–6 otrzymują brzmienie: „3. Kontrola wstępna Kiedy zasady kontrolne są wprowadzane w życie po raz pierwszy, odpowiedzialny podmiot gospodarczy musi sporządzić: — pełny opis jednostki produkcyjnej i/lub obiektów, i/lub działalności, — opis wszystkich praktycznych środków, które muszą zostać podjęte na poziomie jednostki produkcyjnej i/lub obiektów i/lub działalności, aby zapewnić zgodność z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności z wymaganiami niniejszego Załącznika, — środki ostrożności podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia niezatwierdzonymi produktami lub substancjami oraz środki podjęte w celu zachowania czystości w miejscach składowania oraz podczas cyklu produkcyjnego podmiotu gospodarczego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 20 z 200513.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących, między innymi, z Arabii Saudyjskiej

 • Dz. U. L211 - 17 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L211 - 16 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L211 - 15 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L211 - 6 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2002/928/WE, 2004/129/WE, 2004/140/WE, 2004/247/WE i 2005/303/WE w odniesieniu do okresu czasu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i dalszego stosowania niektórych substancji nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L211 - 4 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L211 - 1 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1333/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.