Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących, między innymi, z Arabii Saudyjskiej

Data ogłoszenia:2005-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 20

Strona 1 z 2
L 211/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących, między innymi, z Arabii Saudyjskiej (2005/613/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 8 i 9, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

zycję, w imieniu własnym oraz wszystkich swych spółek powiązanych, w tym powiązanego producenta produktu objętego postępowaniem – Arabian Industrial Fibres Company (Ibn Rushd). Zobowiązanie to nie zostało przyjęte z powodów podanych w motywie 292 rozporządzenia ostatecznego. W szczególności, minimalne ceny zaproponowane pierwotnie przez Sabic nie eliminowały szkodliwych skutków dumpingu. Ponadto struktura sprzedaży tej spółki we Wspólnocie była taka, że nie pozwalała na skuteczny monitoring zobowiązania.

A. PROCEDURA (1)

Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 428/2005 (2) (zwanego dalej „rozporządzeniem podstawowym”), nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych (PWO) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniła obowiązujące ostateczne cła antydumpingowe na taki przywóz z Korei Południowej oraz zakończyła postępowanie antydumpingowe w stosunku do takiego przywozu z Tajwanu. Po ujawnieniu ostatecznych ustaleń przedsiębiorstwo Saudi Basic Industries Corporation („Sabic”) przedłożyło Komisji, w przyrzeczonym terminie, propozycję zobowiązania cenowego, jak również jego zmienioną propo-

Kolejne spotkania przedstawicieli Sabic ze służbami Komisji przyniosły efekt w postaci znaczących poprawek propozycji zobowiązania, które rozwiązały powyższe problemy. Poprawiona propozycja nie tylko wyeliminowała szkodliwe skutki dumpingu, lecz również w zadowalającym stopniu ograniczyła ryzyko obejścia w formie kompensacji w innych produktach. Ponadto spółka zmieniła swoje kanały sprzedaży we Wspólnocie w zakresie umożliwiającym Komisji skuteczne monitorowanie zobowiązania.

(4)

Ostateczne, możliwe do przyjęcia zobowiązanie cenowe zostało złożone przez Sabric przed opublikowaniem ostatecznych ustaleń, jednak na tak zaawansowanym etapie, że ze względów administracyjnych niemożliwe było włączenie jego przyjęcia do rozporządzenia ostatecznego.

(2)

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 71 z 17.3.2005, str. 1.

Przemysł wspólnotowy został poinformowany o wspomnianej poprawionej propozycji i stwierdził, że przyjęcie zobowiązania cenowego sprawiłoby, iż import nadal wyrządzałby przemysłowi wspólnotowemu poważne szkody, z uwagi na cykliczny charakter ustalania cen poliestrowych włókien odcinkowych.

13.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/21

(6)

W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że przedstawiona propozycja przewiduje indeksację minimalnej ceny PWO według międzynarodowych urzędowych notowań głównych ich surowców tj. oczyszczonego kwasu tereftalowego i monoetylenoglikolu. W rezultacie problem cyklicznego charakteru cen PWO, który głównie odzwierciedla zmiany cen ich surowców, jest rozwiązany w taki sposób, aby wyeliminować ryzyko utrzymywania się szkodliwego dumpingu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 17 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L211 - 16 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L211 - 15 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L211 - 11 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L211 - 6 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2002/928/WE, 2004/129/WE, 2004/140/WE, 2004/247/WE i 2005/303/WE w odniesieniu do okresu czasu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i dalszego stosowania niektórych substancji nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L211 - 4 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L211 - 1 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1333/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.