Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1335/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2002/928/WE, 2004/129/WE, 2004/140/WE, 2004/247/WE i 2005/303/WE w odniesieniu do okresu czasu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i dalszego stosowania niektórych substancji nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG (1)

Data ogłoszenia:2005-08-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 6

Strona 1 z 4
L 211/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.8.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1335/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2002/928/WE, 2004/129/WE, 2004/140/WE, 2004/247/WE i 2005/303/WE w odniesieniu do okresu czasu, o którym mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG i dalszego stosowania niektórych substancji nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. (1) dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit trzeci i czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG stanowi, że Państwo Członkowskie może w okresie 12 lat od notyfikacji wymienionej dyrektywy zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I, a znajdujące się w obrocie dwa lata po dacie notyfikacji z wyjątkiem sytuacji, w której podjęto decyzję o niezawarciu danej substancji w załączniku I.

W odniesieniu do pierwszej fazy programu pracy, po przedłożeniu przez Państwo Członkowskie sprawozdawcę projektu sprawozdania z oceny, Komisja zorganizowała wzajemny przegląd. Tymczasem cykl wzajemnych przeglądów został zakończony i decyzje lub dyrektywy dotyczące ostatnich substancji są obecnie w przygotowaniu. W odniesieniu do drugiej fazy, za wzajemne przeglądy odpowiada Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który w okresie jednego roku od momentu przedłożenia projektu sprawozdania z oceny ma obowiązek przedstawienia Komisji swojej opinii. Ponieważ terminy przedłożenia stanowią część ustaleń między Komisją a EFSA, możliwe jest określenie terminu, w którym będzie gotowa ostatnia opinia. Do chwili obecnej Komisja otrzymała trzy opinie, a ostatnia powinna być udostępniona Komisji pod koniec 2005 roku. W związku z powyższym więcej czasu powinno zostać przyznane na ocenę substancji objętych drugą fazą niż tych objętych pierwszą fazą, które już przeszły tę część procesu. W sprawozdaniu w sprawie postępów z dnia 26 lipca 2001 r. (4) Komisja wyjaśnia, dlaczego postęp nie jest tak dobry jak początkowo przewidywano. Główne powody opóźnienia to powolne rozpoczęcie spowodowane identyfikacją i priorytetową klasyfikacją substancji, potrzeba połączenia koniecznych źródeł i ustanowienia bardziej wypracowanych systemów proceduralnych dotyczących oceny oraz podejmowania decyzji. Na podstawie wniosków wymienionego sprawozdania, rozporządzeniem nr 2076/2002 (5) Komisja przedłużyła termin dla substancji wciąż badanych. Tymczasem Komisja i Państwa Członkowskie aktywnie pracowały nad udoskonaleniem procedur oceny substancji czynnych, a znaczny wzrost ilości decyzji w ciągu ostatnich lat pokazuje, że okres przygotowania można uznać za zamknięty. Odpowiedzialny za drugą fazę programu przeglądu EFSA wchodzi także w fazę operacyjną i wydał już pierwsze opinie. Jednakże niektóre powody wskazane w sprawozdaniu z 2001 roku nadal obowiązują. Obejmują one dalszą potrzebę jak najefektywniejszego wykorzystania ograniczonych źródeł za pomocą odpowiednich metod podziału pracy i zapewnienia, że utrzymana zostaje obecna liczba decyzji podejmowanych w skali roku. Początkowa powolność, techniczna złożoność niektórej dokumentacji, konieczność zasięgnięcia opinii niezależnych kręgów naukowych i inne nieprzewidziane czynniki w wielu przypadkach znacznie wydłużyły czas potrzebny do podjęcia decyzji i środków wykonawczych.

(4)

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3600/92 (2) oraz rozporządzenie (WE) nr 451/2000 (3) określają szczegółowe zasady wykonania pierwszej i drugiej fazy programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 wymienionej dyrektywy. Ten program trwa i nie było jak dotąd możliwe zakończenie procesu decyzyjnego w sprawie kilku substancji czynnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 211 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L211 - 20 z 200513.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2005 r. przyjmująca zobowiązanie zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących, między innymi, z Arabii Saudyjskiej

 • Dz. U. L211 - 17 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1339/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 sierpnia 2005 r.

 • Dz. U. L211 - 16 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1338/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L211 - 15 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1337/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L211 - 11 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1336/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L211 - 4 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1334/2005 z dnia 12 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L211 - 1 z 200513.8.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1333/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.