Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 212 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek

Data ogłoszenia:2005-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 212 POZ 13

Strona 1 z 2
17.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 212/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1345/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Oliwy z Oliwek i Oliwek Stołowych,

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 865/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku oliwy z oliwek i oliwek stołowych oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 827/68 (1), w szczególności jego art. 10 ust. 4,

Artykuł 1 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz przewidzianego w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 865/2004. 2. Przywóz do Wspólnoty dowolnego produktu objętego kodami CN 1509 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 podlega obowiązkowi przedłożenia pozwolenia na przywóz. Wnioski o pozwolenia, pozwolenia, a także wyciągi z pozwoleń sporządzane są na formularzach zgodnie ze wzorami znajdującymi się w załączniku 1 do rozporządzenia (WE) nr 1291/2000. Artykuł 2 1. W celu uzyskania możliwości korzystania ze szczególnego systemu przewidzianego w rozporządzeniach przyjętych dla realizacji porozumień zawartych między Wspólnotą i niektórymi krajami trzecimi wniosek o pozwolenie na przywóz oraz pozwolenie na przywóz zawierają w rubrykach 7 i 8 nazwę danego kraju trzeciego. 2. Pozwolenie na przywóz nakłada obowiązek przywozu z danego kraju trzeciego produktu spełniającego warunki przewidziane w rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1, dla którego pozwolenie zostało wydane. Artykuł 3 1. Zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 pozwolenia na przywóz są ważne przez 60 dni od daty faktycznego wydania. 2. Wysokość zabezpieczenia w odniesieniu do pozwoleń na przywóz zostaje określona na 10 euro na 100 kg wagi netto. Artykuł 4 1. Państwa Członkowskie informują Komisję o ilościach, dla których wydano pozwolenia na przywóz, z wyszczególnieniem ilości i, w przypadkach określonych w art. 2 ust. 1, podają pochodzenie przywożonych produktów we wskazanych poniżej terminach:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 865/2004 ustanawia przepisy szczególne w odniesieniu do wydawania pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek. Należy przewidzieć pewne szczególne zasady stosowania dotyczące wydawania pozwoleń.

(2)

Przepisy niniejszego rozporządzenia uzupełniają przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (2).

(3)

W trosce o jasność i przejrzystość należy uchylić z dniem 1 listopada 2005 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz oliwy z oliwek (3).

(4)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2543/95 z dnia 30 października 1995 r. ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz oliwy z oliwek (4) przewiduje obowiązkowy system wydawania pozwoleń na wywóz. Na mocy art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 865/2004 wydawanie pozwoleń na wywóz staje się środkiem uzupełniającym i zależnym od rozwoju rynku. Należy zatem uchylić również rozporządzenie (EWG) nr 2543/95 z dniem 1 listopada 2005 r.

(1) Dz.U. L 206 z 9.6.2004, str. 37. (2) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1741/2004 (Dz.U. L 311 z 8.10.2004, str. 17). (3) Dz.U. L 145 z 29.6.1995, str. 35. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1081/2001 (Dz.U. L 149 z 2.6.2001, str. 17). (4) Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 33. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 406/2004 (Dz.U. L 67 z 5.3.2004, str. 10).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 212 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 28 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L212 - 26 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L212 - 16 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

 • Dz. U. L212 - 11 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

 • Dz. U. L212 - 8 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2004 r.

 • Dz. U. L212 - 5 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L212 - 3 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L212 - 1 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.