Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 212 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

Data ogłoszenia:2005-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 212 POZ 16

Strona 1 z 10
L 212/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1346/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

i swobodny przepływ usług, uwzględniając, w przypadku gdy organizacja proponująca jest podmiotem prawa publicznego, przepisy dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi (3).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2702/1999 z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 oraz art. 7 i 11,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje: W świetle doświadczenia zdobytego w ciągu ostatnich lat wydaje się konieczne dokonanie zmian w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2879/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich (2). W trosce o jasność i racjonalność należy uchylić wymienione rozporządzenie i zastąpić je nowym rozporządzeniem.

Należy ustalić kryteria wyboru programów przez Państwa Członkowskie oraz kryteria badania wybranych przez Komisję programów w sposób zapewniający stosowanie zasad wspólnotowych oraz skuteczność realizowanych działań. Po zbadaniu programów Komisja musi podjąć decyzję o zatwierdzeniu programów i określić związane z nimi budżety.

(1)

(7)

Właściwe jest, w celu ujednolicenia zasad wyboru organów wdrażających i selekcji programów, zastosowanie tych samych zasad dla działań realizowanych przez organizacje międzynarodowe, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2702/1999. Dla zachowania pewności prawnej, przesłania rozpowszechniane w ramach programów muszą być zgodne z prawodawstwem docelowych państw trzecich.

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 2702/1999 przewiduje możliwość realizacji przez same organizacje proponujące niektórych części programów, wyboru organów wdrażających na dalszym etapie procedury, utrzymania poziomu wkładu wspólnotowego na poziomie stałym i nieprzekraczającym 50 % rzeczywistych kosztów każdego etapu programu. Należy przewidzieć zasady stosowania tych przepisów.

(8)

W celu zapewnienia efektywności działań Wspólnoty Państwa Członkowskie powinny zagwarantować, że zatwierdzone programy będą spójne z programami krajowymi i regionalnymi oraz że będą się one nawzajem uzupełniać.

(9)

(3)

W trosce o prawidłowe zarządzanie należy przewidzieć utworzenie i regularne uaktualnianie wykazu produktów i rynków będących przedmiotem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich, wyznaczenie władz krajowych odpowiedzialnych za stosowanie niniejszego rozporządzenia, jak również czas trwania programów.

W tym celu należy określić kryteria preferencyjne selekcji programów, tak aby zapewnić ich optymalne oddziaływanie.

(10)

W przypadku programów, w które zaangażowanych jest kilka Państw Członkowskich, należy określić działania zapewniające współpracę w zakresie składania i badania programów.

(4)

W celu uniknięcia ryzyka zakłócenia konkurencji należy ustanowić zasady obowiązujące w zakresie odniesienia do szczególnego pochodzenia produktów będących przedmiotem kampanii informacyjnych i promocyjnych.

(11)

W trosce o prawidłowe zarządzanie finansami programy powinny określać zasady wkładu finansowego Państw Członkowskich i organizacji proponujących.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 212 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 28 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L212 - 26 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L212 - 13 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek

 • Dz. U. L212 - 11 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

 • Dz. U. L212 - 8 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2004 r.

 • Dz. U. L212 - 5 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L212 - 3 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L212 - 1 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.