Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 212 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1343/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2004 r.

Data ogłoszenia:2005-08-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 212 POZ 8

Strona 1 z 2
L 212/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.8.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1343/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2004 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do przyznawania dodatku wyrównawczego na tuńczyka przeznaczonego dla przemysłu przetwórczego (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 27 ust. 6,

Zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 wysokość dodatku nie może w żadnym wypadku przekraczać różnicy między progiem uruchomienia a średnią ceną sprzedaży danego produktu na rynku wspólnotowym lub zryczałtowanej kwoty równej 12 % tego progu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Dodatek wyrównawczy przewidziany w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 może być przyznawany pod pewnymi warunkami wspólnotowym organizacjom producentów tuńczyka na ilości dostarczone do zakładów przetwórczych w kwartale kalendarzowym, który służy jako referencyjny do obliczania cen, jeśli równocześnie kwartalna średnia cena sprzedaży na rynku Wspólnoty i cena przywozu, zwiększona w stosownych przypadkach o opłatę wyrównawczą, nie przekraczają poziomu 87 % wspólnotowej ceny producenta danego produktu.

Ilości kwalifikujące się do objęcia dodatkiem wyrównawczym nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć, w odniesieniu do danego kwartału, wysokości określonych w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

(6)

(2)

Po analizie sytuacji na rynku wspólnotowym stwierdzono, iż w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2004 r. w odniesieniu do połowów tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki ważą ponad 10 kg, zarówno kwartalna średnia cena sprzedaży na rynku, jak i cena przywozu, o których mowa w art. 27 rozporządzenia (WE) nr 104/2004, nie przekroczyły poziomu 87 % obowiązującej wspólnotowej ceny producenta, określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2346/2002 (2).

Ilości tuńczyka żółtopłetwego (Thunnus albacares), którego pojedyncze sztuki ważą ponad 10 kg, sprzedawane i dostarczane do zakładów przetwórczych mających siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty, były w danym kwartale wyższe od ilości sprzedanych i dostarczonych w analogicznym kwartale w poprzednich trzech latach połowowych. Biorąc pod uwagę fakt, iż ilości te przekraczają pułap określony w art. 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, należy ograniczyć całkowitą ilość tych produktów kwalifikujących się do otrzymania dodatku.

(7)

(3)

W celu określenia wysokości przysługującego dodatku należy uwzględnić operacje sprzedaży, dla których faktury są datowane na dany kwartał i zostały wykorzystane przy obliczaniu miesięcznej średniej ceny sprzedaży, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2183/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia

Zgodnie z pułapami określonymi w art. 27 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 wykorzystywanymi do obliczenia wysokości dodatku przyznawanego każdej organizacji producentów, należy ustalić podział kwalifikujących się ilości między zainteresowane organizacje producentów, proporcjonalnie do odpowiednich wielkości ich produkcji w analogicznym kwartale w latach połowowych 2001, 2002 i 2003.

(8)

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 212 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L212 - 28 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1348/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L212 - 26 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1347/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty pierwszy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L212 - 16 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1346/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/1999 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich

 • Dz. U. L212 - 13 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1345/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz w sektorze oliwy z oliwek

 • Dz. U. L212 - 11 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1344/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na jabłka

 • Dz. U. L212 - 5 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. przewidujące przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2004 r.

 • Dz. U. L212 - 3 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1341/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 kwoty pomocy dla uprawy winogron przeznaczonych do produkcji niektórych odmian suszonych winogron oraz pomocy do przesadzania winnic dotkniętych filokserą

 • Dz. U. L212 - 1 z 200517.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1340/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.