Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

Data ogłoszenia:2005-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 11

18.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1354/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 dotyczące ograniczających w odniesieniu do Sudanu

(2)

niektórych

środków

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu (1), w szczególności jego art. 7, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Belgia, Litwa, Węgry, Niderlandy i Szwecja wystąpiły z wnioskiem o zmianę danych adresowych ich właściwych organów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 131/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 131/2004 zawiera listę właściwych organów, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wykonaniem tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 21 z 28.1.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 838/2005 (Dz.U. L 139 z 26.5.2005, str. 6).

L 213/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2005

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 131/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) Dane adresowe pod nagłówkiem „Belgia“ otrzymują brzmienie: „1. Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Direction générale des affaires bilatérales »Service Afrique du sud du Sahara« Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Tel: (32-2) 501 88 75 Fax: (32-2) 501 38 26

1. Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Directie van de bilaterale betrekkingen Dienst ‚Afrika ten Zuiden van de Sahara‘ Egmont 1 Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel Tel: (32-2) 501 88 75 Fax: (32-2) 501 38 26

2. Service public fédéral, économie, P.M.E., classes moyennes & énergie Potentiel économique Direction industries Textile — Diamants et autres secteurs City Atrium Rue du Progrès 50 5ème étage B-1210 Bruxelles Tel: (32-2) 277 51 11 Fax: (32-2) 277 53 09 Fax: (32-2) 277 53 10

2. Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie Economisch potentieel Directie Nijverheid Textiel — Diamant en andere sectoren City Atrium Vooruitgangstraat 50 5de verdieping B-1210 Brussel Tel: (32-2) 277 51 11 Fax: (32-2) 277 53 09 Fax: (32-2) 277 53 10

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering Kunstlaan 9 B-1210 Brussel Tel: (32-2) 209 28 25 Fax: (32-2) 209 28 12

18.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/13

3. Région de Bruxelles-Capitale Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Avenue des Arts 9 B-1210 Bruxelles Tel: (32-2) 209 28 25 Fax: (32-2) 209 28 12 4. Région wallonne: Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon Rue Mazy 25-27 B-5100 Jambes-Namur Tel: (32-81) 33 12 11 Fax: (32-81) 33 13 13 5. Vlaams Gewest: Administratie Buitenlands Beleid Boudewijnlaan 30 B-1000 Brussel Tel: (32-2) 553 59 28 Fax: (32-2) 553 60 37“ 2) Dane adresowe pod nagłówkiem „Litwa” otrzymują brzmienie: „Security Policy Department J.Tumo-Vaizganto 2 LT-01511 Vilnius Tel: (370-5) 236 25 16 Fax: (370-5) 231 30 90” 3) Dane adresowe pod nagłówkiem „Węgry” otrzymują brzmienie: „Artykut 4 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt.85. H-1024 Budapest Magyarország Postafiók: 1537 Pf.:345 Tel: (36-1) 336-73 00“ 4) Dane adresowe pod nagłówkiem „Niderlandy” otrzymują brzmienie: „Ministerie van Economische Zaken Belastingdienst/Douane Noord Postbus 40200 8004 DE Zwolle The Netherlands Tel: (31-38) 467 25 41 Fax: (31-38) 469 52 29” 5) Dane adresowe pod nagłówkiem „Szwecja” otrzymują brzmienie: „Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 S-107 22 Stockholm Tel: (46-8) 406 31 00 Fax: (46-8) 20 31 00”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 16 z 200518.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie monitorowania i oceny sytuacji w dziedzinie praw pracowników na Białorusi w kontekście czasowego wycofania preferencji handlowych

 • Dz. U. L213 - 14 z 200518.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3121) (1)

 • Dz. U. L213 - 9 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 664/2005 ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L213 - 7 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 5 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów homara norweskiego w strefie ICES VIIIc przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 3 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 1 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.