Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3121) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 14

L 213/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3121)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/615/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 92/46/EWG (1), w szczególności jej art. 67 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Należy odpowiednio dostosować wykaz krajowych laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy oraz zmienić część A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wykaz krajowych laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy w części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Ze względów bezpieczeństwa ważne jest, aby wykaz krajowych laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy był uaktualniany. Właściwe władze Danii, Niemiec i Polski oficjalnie poinformowały Komisję o zmianach dotyczących swojego krajowego laboratorium ds. pryszczycy. Właściwe władze Słowacji poinformowały oficjalnie Komisję o uzgodnieniach, których dokonały zgodnie z art. 68 ust. 2 dyrektywy. Dla zapewnienia jasności stosowne jest, aby Państwa Członkowskie były wyszczególnione według kodu ISO kraju.

(2)

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1.

18.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/15

ZAŁĄCZNIK W części A załącznika XI do dyrektywy 2003/85/WE, wykaz krajowych laboratoriów upoważnionych do pracy z żywym wirusem pryszczycy otrzymuje brzmienie: „Krajowe laboratoria upoważnione do pracy z żywym wirusem pryszczycy

Państwo Członkowskie, na terenie którego znajduje się laboratorium Kod ISO Nazwa Państwo Członkowskie korzystające z usług laboratorium

Laboratorium

AT

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVAVAR Uccle Statní veterinární ústav Praha, Praha Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Greifswald — Insel Riems Danish Institute for Food and Veterinary Research, Department of Virology, Lindholm Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid Agence franćaise de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maison-Alfort Institute for Animal Health, Pirbright

Austria

BE CZ DE

Belgia Czechy Niemcy

Belgia Luksemburg Czechy Niemcy Słowacja Dania Finlandia Szwecja Hiszpania Francja

DK

Dania

ES FR

Hiszpania Francja

GB

Zjednoczone Królestwo

Zjednoczone Królestwo Estonia Finlandia Irlandia Malta Szwecja Grecja Węgry Włochy Cypr Litwa Łotwa Niderlandy Polska

GR HU IT LT LV NL PL

Grecja Węgry Włochy Litwa Łotwa Niderlandy Polska

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού, Αγία Παρασκευή Αττικής Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest Istituto zooprofilattico sperimentale e dell'Emilia Romagna, Brescia della Lombardia

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrs, Rīga CIDC-Lelystad Central Institute for Animal Disease Control Lelystad Zakład Pryszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, Zduńska Wola Nacionalni veterinarski inštitut, Lubljana

SI

Słowenia

Słowenia”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 16 z 200518.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie monitorowania i oceny sytuacji w dziedzinie praw pracowników na Białorusi w kontekście czasowego wycofania preferencji handlowych

 • Dz. U. L213 - 11 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L213 - 9 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 664/2005 ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L213 - 7 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 5 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów homara norweskiego w strefie ICES VIIIc przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 3 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 1 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.