Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie monitorowania i oceny sytuacji w dziedzinie praw pracowników na Białorusi w kontekście czasowego wycofania preferencji handlowych

Data ogłoszenia:2005-08-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 16

L 213/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.8.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie monitorowania i oceny sytuacji w dziedzinie praw pracowników na Białorusi w kontekście czasowego wycofania preferencji handlowych (2005/616/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2501/2001 (1), w szczególności jego art. 26 i 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

toku dochodzenia potwierdzają zarzuty zawarte we wcześniej dostarczonych informacjach. Białoruś w różnych istotnych kwestiach narusza Konwencję nr 87 MOP o wolności związkowej, ograniczając prawo do wolnego zakładania organizacji związkowych, prawo do organizowania się, wolność wyboru organizacji związkowych oraz możliwość uzyskiwania przez te organizacje osobowości prawnej. Białoruś utrudnia działalność organizacji związkowych, w tym otrzymywanie przez nie pomocy finansowej z tytułu uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych, a także podejmuje działania zmierzające do rozwiązywania lub zawieszania związków zawodowych. Rząd Białorusi narusza również Konwencję 98 (1949 r.) dotyczącą stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych poprzez dyskryminację związków zawodowych.

(1)

Preferencje taryfowe udzielone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2501/2001 mogą być czasowo wycofane w całości lub w części w sytuacjach obejmujących poważne i systematyczne naruszanie wolności zrzeszania się oraz prawa do rokowań zbiorowych, zgodnie z ich definicjami zawartymi w odpowiednich Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

(6)

Dostępne informacje stanowią zatem wystarczające podstawy do uznania, że wymienione naruszenia są poważne i systematyczne oraz że uzasadnione jest wycofanie dostępu Białorusi do programu ogólnych preferencji taryfowych. Sprawozdanie z ustaleń dochodzenia zostało dostarczone Komitetowi ds. Ogólnych Preferencji Taryfowych.

(2)

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2501/2001 Republika Białorusi (dalej zwana „Białorusią”) korzysta z ogólnych preferencji taryfowych.

(7)

(3)

W dniu 29 stycznia 2003 r. Komisja otrzymała informacje od Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (ICFTU), Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) i Światowej Konfederacji Pracy (WCL) o domniemanym występowaniu na Białorusi systematycznych, poważnych naruszeń wolności zrzeszania się, zgodnie z definicją zawartą w Konwencjach MOP nr 87 i 98.

(8)

W świetle powyższych informacji Komisja będzie prowadzić monitorowanie i ocenę sytuacji w dziedzinie praw pracowników na Białorusi przez okres sześciu miesięcy. Po upływie tego okresu Komisja zamierza przedłożyć Radzie wniosek dotyczący czasowego wycofania preferencji handlowych, o ile przed upływem tego okresu Białoruś nie zobowiąże się do podjęcia środków zmierzających do podporządkowania się w terminie ośmiu miesięcy zasadom określonym w Deklaracji dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, przyjętej przez MOP w 1998 r.

(4)

Przedstawione informacje stanowiły wystarczające uzasadnienie dla rozpoczęcia dochodzenia, dlatego też Komisja w dniu 29 grudnia 2003 r. (2) podjęła decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ogólnych Preferencji Taryfowych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(5)

Władze Białorusi współuczestniczyły w dochodzeniu. Pisemne i ustne oświadczenia zebrane przez Komisję w

Artykuł 1. Komisja będzie prowadzić monitorowanie i ocenę sytuacji na Białorusi w odniesieniu do Konwencji MOP nr 87 i 98 przez okres sześciu miesięcy począwszy od daty publikacji ogłoszenia o okresie monitorowania i oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dz.U. L 346 z 31.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 980/2005 (Dz.U. L 169 z 30.6.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 90.

(1)

18.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/17

2. W ogłoszeniu, o którym mowa, Komisja wezwie Białoruś do zobowiązania się przed upływem wspomnianego okresu sześciu miesięcy do podjęcia środków koniecznych do podporządkowania się w terminie ośmiu miesięcy zasadom określonym w Deklaracji dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy, przyjętej przez MOP w 1998 r., zgodnie z dwunastoma zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu Komisji Śledczej MOP z lipca 2004 r. 3. O ile Białoruś nie podejmie zobowiązania, o którym mowa, Komisja zamierza przedłożyć Radzie, po upływie wspomnianego w pkt. 1 okresu sześciu miesięcy, wniosek dotyczący czasowego wycofania preferencji handlowych udzielonych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2501/2001.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 213 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L213 - 14 z 200518.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniająca załącznik XI do dyrektywy Rady 2003/85/WE w odniesieniu do krajowych laboratoriów w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3121) (1)

 • Dz. U. L213 - 11 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1354/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 131/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Sudanu

 • Dz. U. L213 - 9 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1353/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. zawierające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 664/2005 ustalającego refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L213 - 7 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1352/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES VIII i IX (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 5 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1351/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów homara norweskiego w strefie ICES VIIIc przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 3 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1350/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa, IIIb, c, d (wody terytorialne Wspólnoty) i IV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L213 - 1 z 200518.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1349/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.