Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 55

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 55

19.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/55

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wiskowym, zapewniając jednocześnie utrzymanie korzyści dla środowiska z tytułu zobowiązania.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (1), w szczególności jego art. 34,

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 817/2004. Zmiany powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2005 r., kiedy niektóre wstępne umowy mogłyby już wygasnąć.

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju Wsi,

(1)

Artykuł 23 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 stanowi, że Wspólnota może udzielić wsparcia rolnikom, którzy zobowiążą się do stosowania praktyk agro-środowiskowych, pod warunkiem że obejmują więcej niż tylko stosowanie zwyczajnej dobrej praktyki rolniczej. Niektóre zobowiązania agro-środowiskowe przewidziane na okres pięciu lat wygasają przed dniem 31 grudnia 2006 r. W związku z wprowadzeniem zasady wzajemnej zgodności przewidzianej w rozdziale 1 tytułu II rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej (2) obowiązki, które mają zastosowanie do rolników w przypadku braku zobowiązań agro-środowiskowych, są inne. Nowe zasady będą mieć zastosowanie w odniesieniu do instrumentu agro-środowiskowego dla następnego okresu programowania rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007–2013.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 817/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 dodaje się następujący ustęp:

„3. Państwa Członkowskie mogą rozszerzyć zobowiązania agro-środowiskowe, które wygasają przed zakończeniem okresu programowania określonego w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999, pod warunkiem że ostatni rok zobowiązania nie zaczyna się później niż dnia 31 grudnia 2006 r.

(2)

Zamiast podpisywania nowych umów pięcioletnich według zasad mających zastosowanie do obecnego okresu programowania, Państwa Członkowskie mogą rozszerzyć obowiązujące obecnie umowy agro-środowiskowe zawarte z rolnikami, tak aby ostatni rok zobowiązania nie zaczynał się później niż dnia 31 grudnia 2006 r.

Państwa Członkowskie mogą wyrazić zgodę na dostosowania powierzchni gospodarstw objętych zobowiązaniem, aby uwzględnić przekazanie części gospodarstwa beneficjenta innej osobie w okresie rozszerzenia zobowiązania, pod warunkiem że dostosowania te nie powodują zmniejszenia o więcej niż 50 % obszaru objętego zobowiązaniem.”;

(3)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2004 (3) przewiduje większą elastyczność w przypadku przekazywania przez rolników znaczącej części gospodarstwa innej osobie zgodnie ze wstępnym zobowiązaniem agro-środozmie379 zmieL 24

2) artykuł 36 akapity pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 2223/2004 (Dz.U. L z 24.12.2004, str. 1). 2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio ( nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 118/2005 (Dz.U. z 27.1.2005, str. 15). (3) Dz.U. L 153 z 30.4.2004, str. 30.

„W przypadku gdy podczas okresu ważności zobowiązania podjętego jako warunek przyznania wsparcia beneficjent przekazuje całość lub część swojego gospodarstwa innej osobie, ta ostatnia może przejąć zobowiązanie na pozostały okres. Jeśli zobowiązanie nie jest przekazywane, beneficjent zwraca przyznane mu wsparcie.

L 214/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

Państwa Członkowskie, stosując zasadę proporcjonalności, mogą nie wymagać tego zwrotu w następujących przypadkach:

50 % powierzchni objętej zobowiązaniem przed rozszerzeniem.”. Artykuł 2

a) jeżeli beneficjent, który wypełnił już znaczną część swojego zobowiązania, ostatecznie zaprzestaje działalności rolnej, a przejęcie zobowiązania przez następcę okazuje się niewykonalne;

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. Jednakże art. 21 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 817/2004, dodany na mocy art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, nie powinien mieć wpływu na ważność zobowiązań rozszerzonych przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

b) jeżeli przekazanie części gospodarstwa beneficjenta ma miejsce w okresie rozszerzenia zobowiązania zgodnie z art. 21 ust. 3 i jeżeli przekazanie nie przekracza

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 11 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.