Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 6

L 214/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” Chevrotin (PDO)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

kozi) do określania serów produkowanych z mleka koziego ani na tej samej zasadzie zakazu stosowania tłumaczenia wymienionych terminów (na język włoski „caprino” lub „formaggio di capra”).

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 lit. b) oraz art. 6 ust. 3 i 4 tiret pierwsze;

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Biorąc pod uwagę, że termin „chevrotin” nie może być traktowany jako tłumaczenie terminu „caprino” i odwrotnie, z ewentualnego charakteru gatunkowego terminu „caprino”, bronionego przez władze Włoch, nie wynika, że termin „chevrotin” ma również charakter gatunkowy. Włochy nie dostarczyły również dowodów pozwalających stwierdzić, że termin „chevrotin” posiada sam w sobie charakter gatunkowy.

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Francji o rejestrację nazwy „Chevrotin” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

(7)

Wreszcie Włochy nie dostarczyły żadnych dowodów wykazujących brak przestrzegania warunków, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 Włochy zgłosiły sprzeciw wobec rejestracji, uzasadniając, że warunki, o których mowa w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, nie są przestrzegane, że rejestracja stanowiłaby uszczerbek dla istnienia produktów ogólnie dostępnych na rynku włoskim, w szczególności dla produktów o nazwie „caprino”, oraz że tłumaczenie na język włoski nazwy przedmiotowego produktu („caprino”) miałoby charakter gatunkowy.

(8)

W tych okolicznościach nazwę tę należy wpisać do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia,

(3)

Pismem z dnia 7 grudnia 2004 r. Komisja wezwała oba Państwa Członkowskie do wzajemnego porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Biorąc pod uwagę, że w terminie trzech miesięcy nie doszło do porozumienia między Francją a Włochami, Komisja powinna przyjąć decyzję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Artykuł 1 Do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 (3) dodaje się nazwę ujętą w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(5)

Francja jednak oficjalnie stwierdziła, że rejestracja nazwy „chevrotin” nie będzie prowadzić do zakazu stosowania wyrażenia „de chèvre” (kozi) lub „fromage de chèvre” (ser

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 886/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 32).

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 262 z 31.10.2003, str. 12.

19.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/7

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 214/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

ZAŁĄCZNIK PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Sery FRANCJA Chevrotin (PDO)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 11 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.