Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 63

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 63

19.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/63

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2005/617/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

i rejestracji owiec zaproponowany w Irlandii Północnej mógłby osiągnąć zgodność z większością celów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 21/2004, ale jego wprowadzenie wymagałoby wysokiego poziomu świadomości i zaangażowania każdej z zainteresowanych stron.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (1), w szczególności jego art. 4 ust. 2 lit. d),

(3)

Właściwe władze Zjednoczonego Królestwa zobowiązały się rozwiązać zaistniałe problemy, a zwłaszcza podjąć działania konieczne do zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 21/2004 w ciągu 10 tygodni od otrzymania wnioskowanego zatwierdzenia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Właściwe władze Zjednoczonego Królestwa złożyły dwa wnioski, wraz z odpowiednią dokumentacją, o uznanie systemu identyfikacji i rejestracji owiec i kóz wprowadzonego odpowiednio w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Należy zatem tymczasowo zatwierdzić na okres przejściowy systemy identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zezwalając na zastąpienie drugiego środka identyfikacji owiec przez ten system, z wyjątkiem zwierząt stanowiących przedmiot handlu wewnątrzwspólnotowego.

(2)

W następstwie przeprowadzonej przez Komisję misji inspekcji weterynaryjnej w Zjednoczonym Królestwie biegli Komisji ustalili, że stosowane i proponowane w Wielkiej Brytanii systemy identyfikacji i rejestracji owiec i kóz są, ogólnie rzecz biorąc, w stanie zapewnić zgodność z większością celów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 21/2004, ale należy zwrócić uwagę na pewne niedociągnięcia. System identyfikacji

(5)

Właściwe władze przeprowadzają odpowiednie kontrole w celu zweryfikowania właściwego wprowadzania systemów identyfikacji i rejestracji owiec i kóz.

(6)

(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 214/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Bez uszczerbku dla przepisów, które mają być ustanowione zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 21/2004, właściwe władze przeprowadzają co roku stosowne kontrole na miejscu w celu sprawdzenia przestrzegania przez hodowców wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji owiec i kóz. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Artykuł 1 Systemy identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 21/2004, wprowadzone przez Zjednoczone Królestwo w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zostają niniejszym uznane za funkcjonujące tymczasowo od dnia 9 lipca 2005 r., najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2006 r. Artykuł 2 Komisja, we współpracy z władzami Zjednoczonego Królestwa, przeprowadza inspekcje na miejscu, których celem jest sprawdzenie wprowadzania działania zaproponowanego przez Zjednoczone Królestwo. Tymczasowe zatwierdzenie systemu identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przewidziane w art. 1 zostaje poddane przeglądowi w dniu 31 stycznia 2006 r. w świetle ustaleń wynikających z inspekcji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 11 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.