Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 65

19.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/65

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141) (2005/618/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dnia 23 września 2004 r. przedłożono Radzie wniosek dotyczący decyzji Rady, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 dyrektywy 75/442/EWG. Ponieważ do dnia upływu okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2002/95/WE, Rada nie przyjęła proponowanych środków, ani nie wyraziła sprzeciwu wobec nich, zgodnie z art. 5 ust. 6 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (3), środki powinny zostać przyjęte przez Komisję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ :

Ponieważ jest rzeczą oczywistą, iż całkowite wyeliminowanie metali ciężkich oraz bromowanych substancji przeciwpalnych jest w niektórych przypadkach niemożliwe, niektóre wartości koncentracji dla ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu (PBB) lub polibromowego eteru fenylowego (PBDE) w materiałach powinny zostać dopuszczone. Proponowane maksymalne wartości koncentracji są oparte na obowiązującym prawodawstwie wspólnotowym w zakresie substancji chemicznych i uważa się je za najbardziej odpowiednie dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Komisja zasięgnęła opinii producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podmiotów zajmujących się recyklingiem, podmiotów zajmujących się przetwarzaniem, organizacji środowiskowych oraz stowarzyszeń pracowniczych i konsumenckich oraz przekazała uwagi komitetowi utworzonemu na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (2). Dnia 10 czerwca 2004 r. Komisja przedłożyła zatem środki określone w niniejszej decyzji pod głosowanie w komitecie ustanowionym na mocy art. 18 dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów. Środki te nie uzyskały jednak kwalifikowanej większości. Dlatego też

Artykuł 1 W Załączniku do dyrektywy 2002/95/WE dodaje się następujący zapis: „Do celów art. 5 ust. 1 lit. a) dopuszcza się maksymalną wartość koncentracji 0,1 % wagowo w materiałach jednorodnych dla rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu (PBB) i polibromowego eteru fenylowego (PBDE) oraz 0,01 % wagowo w materiałach jednorodnych dla kadmu.”. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

(2)

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 37 z 13.2.2003, str. 19. (2) Dz.U. L 194 z 25.7.1975, str. 39. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 66 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 11 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.