Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 66

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 66

L 214/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/619/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 1 i ust. 6, uwzględniając dyrektywę Rady nr 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 1 i 6, a także mając na uwadze, co następuje: Decyzja Komisji 2004/122/WE z dnia 6 lutego 2004 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (3) została przyjęta w związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich. Decyzja Komisji 2000/666/WE z dnia 16 października 2000 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie ptaków innych niż drób oraz warunki kwarantanny (4) stanowi, że Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz ptaków z państw trzecich wymienionych jako państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz poddają te ptaki kwarantannie i badaniom w momencie wprowadzenia do Wspólnoty. Dnia 5 sierpnia 2005 r. Rosja potwierdziła Komisji pojawienie się na jej terytorium ogniska ptasiej grypy typu H5N1.

(6)

Kazachstan potwierdził Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt pojawienie się ogniska ptasiej grypy typu H5, chociaż typ nueraminidazy jeszcze nie jest znany. Jednak ze względu na bliskość ogniska w Rosji prawdopodobnie jest to ten sam szczep.

(5)

Kazachstan i Rosja są członkami OIE, a zatem Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz z tych krajów ptaków, innych niż drób, zgodnie z decyzją 2000/666/WE. Biorąc pod uwagę potencjalnie poważne konsekwencje związane z tym szczególnym szczepem wirusa ptasiej grypy (H5N1), tym samym, który wystąpił w kilku krajach azjatyckich, przywóz tych ptaków z Kazachstanu i Rosji powinien zostać wstrzymany jako środek zapobiegawczy.

(1)

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (5), przywóz nieprzetworzonych piór i części piór pochodzących z Kazachstanu i Rosji jest dozwolony. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną w Kazachstanie i Rosji powyższy przywóz także powinien zostać wstrzymany jako środek zapobiegawczy.

(2)

(7)

Artykuł 4 decyzji Komisji 2004/122/WE wstrzymuje przywóz z określonych państw trzecich nieprzetworzonych piór i części piór oraz żywych ptaków innych niż drób, zgodnie z decyzją 2000/666/WE. Zatem dla dobra zdrowia publicznego i zwierząt Kazachstan i Rosja powinny zostać dodane do listy państw trzecich, o których mowa w art. 4 decyzji 2004/122/WE.

(3)

(8)

Należy zatem 2004/122/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1); sprostowanie w Dz.U. L 191 z 28.5.2004, str. 1. (3) Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/390/WE (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 77). (4) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(5) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10).

19.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 214/67

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2004/122/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) W tytule zapis „dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich” otrzymuje brzmienie „dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych państwach trzecich”. 2) Artykuł 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Państwa Członkowskie wstrzymują przywóz z Kambodży, Chin, w tym Hongkongu, Indonezji, Kazachstanu, Laosu, Malezji, Korei Północnej, Pakistanu, Rosji, Tajlandii i Wietnamu następujących produktów: — nieprzetworzonych piór i części piór, oraz

— »żywych ptaków innych niż drób« zgodnie z definicją w art. 1 akapit trzeci decyzji 2000/666/WE, włączając ptaki towarzyszące swoim właścicielom (ptaki domowe).” Artykuł 2 Państwa Członkowskie zmieniają środki, które stosują w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji, i niezwłocznie publikują odpowiednią informację o przyjętych środkach. Informują o tym niezwłocznie Komisję. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 214 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L214 - 65 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dz. U. L214 - 63 z 200519.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dz. U. L214 - 61 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 59 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 57 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L214 - 55 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dz. U. L214 - 11 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dz. U. L214 - 9 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L214 - 6 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dz. U. L214 - 3 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dz. U. L214 - 1 z 200519.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.