Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 215 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Data ogłoszenia:2005-08-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 215 POZ 1

Strona 1 z 27
19.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1332/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Orchidaceae, Cistanche deserticola zostały zmienione.

i Taxus wallichiana,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Podczas trzynastego spotkania Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanej dalej „Konwencją”), która odbyła się w Bangkoku (Tajlandia) w październiku 2004 r., wprowadzono pewne zmiany do załącznikówdo Konwencji. Orcaella brevirostris, Cacatua sulphurea, Amazona finschi, Pyxis arachnoides i Chrysalidocarpus decipiens zostały przeniesione z dodatku II do Konwencji do jej dodatku I. Haliaeetus leucocephalus, Cattleya trianaei i Vanda coerulea, suazyjska populacja Ceratotherium simum simum (wyłącznie w celu dopuszczenia do międzynarodowego handlu trofeami myśliwskimi i żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia), kubańska populacja Crocodylus acutus oraz namibijska populacja Crocodylus niloticus zostały przeniesione z załącznika I do Konwencji do jej załącznika II.

Malayemis subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Carettochelys insculpta, Chelodina mccordi, Uroplatus spp., Carcharodon carcharias (obecnie wymieniony w załaczniku III), 3Cheilinus undulatus, Lithophaga lithophaga, Hoodia spp., Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana, T. sumatrana), Aquilaria spp. (z wyjątkiem A. malaccensis, który został już wymieniony w dodatku II), Gyrinops spp. i Gonystylus spp. (poprzednio wymieniony w załączniku III) zostały włączone do załącznika II do Konwencji.

(6)

Agapornis roseicollis został skreślony z załącznika II do Konwencji.

(2)

(7)

(3)

Po trzynastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji, populacje Chin gatunków Chinemys megalocephala, C. nigricans, C. reevesii, Geoemyda spengleri, Mauremys iversoni, M. pritchardi, Ocadia glyhpistoma, O. philippeni, O. sinensis, Sacalia bealei, S. pseudocellata, S. quadriocellata, Palea steindachneri, Pelodiscus axenaria, P. maackii, P. parviformis, P. sinensis i Rafetus swinhoei zostały, na wniosek Chin, włączone do załącznika III do Konwencji.

(8) (4)

Adnotacje do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków Loxodonta africana (populacje Namibii i Afryki Południowej), Euphorbia spp.,

(9)

Żadne Państwo Członkowskie nie wprowadziło jakiegokolwiek zastrzeżenia w odniesieniu do żadnej z tych zmian.

(1)

Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 834/2004 (Dz. U. L 127 z 29.4.2004, str. 40).

Trzynasta Konferencja Stron Konwencji przyjęła również nowe odniesienia taksonomiczne, które powodują konieczność przemianowania i zmian porządku taksonomicznego niektórych gatunków wymienionych w załacznikach do Konwencji.

L 215/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.8.2005

(10) Zmiany wprowadzone do załączników I, II i III do

(15) Charakter handlu Harpagophytum spp., objętym obecnie

Konwencji powodują zatem konieczność wprowadzenia zmian do załączników A, B i C załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

(11) Pomimo faktu przeniesienia Haliaeetus leucocephalus do

załącznika II do Konwencji, art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (1) uzasadnia pozostawienie tego gatunku w załączniku A załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 215 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.