Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 216 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny i Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3147) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 216 POZ 11

Strona 1 z 4
20.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/11

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny i Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3147)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/620/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 i 4,

ze świadectw weterynaryjnych BOV, OVI, RUW i RUF. Jednakże wykaz państw trzecich i ich części w części 1 załącznika II do wymienionej decyzji, jak wskazano w pozycji odpowiedniej do terytorium AR-4, nie jest zgodny z powyższym. Zatem ze względu na spójność i jasność należy włączyć świadectwa weterynaryjne RUW i RUF do tej pozycji.

(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

Data wejścia w życie, odnosząca się do ograniczeń geograficznych i czasowych dotyczących terytorium AR-8, była niepoprawna i mogła wprowadzać w błąd. W celu zapewnienia jasności data wejścia w życie podana w tabeli specjalnych warunków w odniesieniu do niedozwolonego okresu powinna być poprawiona na dzień 17 marca 2005 r. Zezwala się regionowi Murmańska w Rosji na przywóz do Wspólnoty mięsa z hodowlanych zwierząt nieudomowionych innych niż świnie i jednokopytne. Rosja zwróciła się do Komisji z prośbą o włączenie autonomicznego obszaru Yamalo-Nenets do wykazu państw trzecich lub ich części, z których świeże mięso z hodowlanych reniferów może być przywożone do Wspólnoty. W odpowiedzi na tę prośbę Biuro ds. Żywności i Weterynarii przeprowadziło w dniach 22–26 listopada 2004 r. misję w autonomicznym obszarze YamaloNenets. Na podstawie przeprowadzonej misji stwierdzono, że sytuacja zdrowotna zwierząt w tym obszarze jest zadawalająca oraz że właściwy organ weterynaryjny udziela odpowiednich gwarancji w zakresie zgodności z prawodawstwem Wspólnoty, w szczególności z wymaganiami wymienionymi w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2002/99/WE. Ponadto Rosja przedłożyła plan działania, ustosunkowując się w zadawalający sposób do wszystkich zaleceń ze sprawozdania z misji.

(1)

Część I załącznika II do decyzji Rady 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1979 r. ustalającej wykaz państw trzecich lub części państw trzecich oraz ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa (2) zawiera wykaz państw trzecich i części państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych żywych zwierząt i ich świeżego mięsa.

(4)

(5)

(2)

Terytorium AR-4 w Argentynie jest wolne od pryszczycy bez szczepienia. Ma to swoje odpowiednie odzwierciedlenie w szczególnych warunkach wymienionych w części 1 załącznika II do decyzji 79/542/EWG, zgodnie z którymi zezwala się na korzystanie na tym terytorium

(1) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 11. (2) Dz.U. L 146 z 14.6.1979, str. 15. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2005/234/WE (Dz.U. L 72 z 18.3.2005, str. 35).

L 216/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2005

(6)

Należy zatem dołączyć do wykazu autonomiczny region Yamalo-Nenets jako region, któremu zezwala się na przywóz do Wspólnoty świeżego mięsa z hodowlanych zwierząt nieudomowionych innych niż świnie i jednokopytne. Należy odpowiednio zmienić część I załącznika II do decyzji 79/542/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 216 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 19 z 200520.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 214 z 19.8.2005)

 • Dz. U. L216 - 10 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L216 - 6 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1367/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

 • Dz. U. L216 - 5 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1366/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L216 - 3 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L216 - 1 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.