Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 216 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1367/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

Data ogłoszenia:2005-08-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 216 POZ 6

Strona 1 z 2
L 216/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1367/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

(2)

niektórych

środków

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (1), w szczególności jego art. 11 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Belgia, Litwa, Węgry, Niderlandy i Szwecja wystąpiły z wnioskiem o wprowadzenie zmian w danych adresowych właściwych władz tych krajów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zostaje zmieniony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 zawiera wykaz właściwych władz, którym powierzone zostały konkretne zadania związane z wykonaniem tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 55 z 24.2.2004, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1272/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 40).

20.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 216/7

ZAŁĄCZNIK W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 314/2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) dane adresowe w pozycji „BELGIA” otrzymują brzmienie: „1. Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement Egmont 1 Rue des Petits Carmes 19 B-1000 Bruxelles Direction générale des affaires bilatérales Service »Afrique du sud du Sahara« Tel.: (32-2) 501 85 77 Fax: (32-2) 501 38 26 Service des transports Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Direction générale de la coordination et des affaires européennes Coordination de la politique commerciale Tel.: (32-2) 501 83 20 1. Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Egmont 1 Karmelietenstraat 15 B-1000 Brussel Directie van de bilaterale betrekkingen Dienst »Afrika ten Zuiden van de Sahara« Tel.: (32-2) 501 88 75 Fax: (32-2) 501 38 26 Dienst Vervoer Tel.: (32-2) 501 37 62 Fax: (32-2) 501 88 27 Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie Coördinatie Handelsbeleid Tel.: (32-2) 501 83 20 2. Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes & énergie Potentiel économique Direction industries Textile — Diamants et autres secteurs City Atrium Rue du Progrès 50 5ème étage B-1210 Bruxelles Tel.: (32-2) 277 51 11 Fax: (32-2) 277 53 09 Fax: (32-2) 277 53 10 2. Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie Economisch potentieel Directie Nijverheid Textiel — Diamant en andere sectoren City Atrium Vooruitgangstraat 50 5de verdieping B-1210 Brussel Tel.: (32-2) 277 51 11 Fax: (32-2) 277 53 09 Fax: (32-2) 277 53 10

L 216/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.8.2005

3. Service public fédéral des finances Administration de la Trésorerie Avenue des Arts 30 B-1040 Bruxelles Tel.: (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be 3. Federale Overheidsdienst Financiën Administratie van de Thesaurie Kunstlaan 30 B-1040 Brussel Fax: (32-2) 233 74 65 E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be 4. Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Kunstlaan 9 B-1210 Brussel Tel.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 216 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L216 - 19 z 200520.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 214 z 19.8.2005)

 • Dz. U. L216 - 11 z 200520.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie przywozu świeżego mięsa z Argentyny i Rosji (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3147) (1)

 • Dz. U. L216 - 10 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1368/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L216 - 5 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1366/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L216 - 3 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1365/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L216 - 1 z 200520.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1364/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.