Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 217 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do regulaminu nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego oraz do regulaminu nr 95 w sprawie przepisów dotyczących homologacji ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego (1)

Data ogłoszenia:2005-08-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 217 POZ 1

Strona 1 z 52
22.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 217/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJA RADY z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do regulaminu nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego oraz do regulaminu nr 95 w sprawie przepisów dotyczących homologacji ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/614/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.”) (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i art. 4 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W świetle zmian wprowadzonych w między czasie do regulaminu nr 94 (3) i regulaminu nr 95 (4) należy włączyć te regulaminy do wspólnotowego systemu homologacji pojazdów silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Wspólnota stosuje regulamin nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie dotyczcącym ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego. 2. Wspólnota stosuje regulamin nr 95 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego. 3. Teksty regulaminów stanowią załącznik do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Regulamin nr 94 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie dotyczącym ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego oraz regulamin nr 95 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów dotyczących ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia bocznego zostają włączone do wspólnotowego systemu homologacji pojazdów silnikowych.

(3) Dokument zmieniony Amend. 4 (4) Dokument zmieniony Amend. 3. ONZ E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505, Rev. 1/Add. 93, Amend. 1, Amend. 2, Amend. 2/Corr. 1, Amend. 3 i ONZ E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505, Rev. 1/Add. 94, Amend. 1, Amend. 1/Corr. 1, Corr. 1, Amend. 2 i

Znormalizowane wymogi regulaminu nr 94 i regulaminu nr 95 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie dotyczącym ochrony osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego i bocznego mają na celu usunięcie barier technicznych w handlu pojazdami silnikowymi pomiędzy umawiającymi się stronami oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa osób przebywających w pojeździe. Regulamin nr 94 i regulamin nr 95 nie zostały wymienione w załączniku II do decyzji Rady 97/836/WE, ponieważ nie były zgodne z wymaganiami technicznymi oraz specyfikacjami w momencie przystąpienia Wspólnoty do Zrewidowanego Porozumienia z 1958 r.

(2)

(1) Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 78. (2) Zgoda wydana dnia 6 lipca 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

L 217/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3 Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 2005 r. W imieniu Rady

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 217 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.