Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 218 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2005-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 218 POZ 1

23.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1369/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 sierpnia 2005 r.

Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

L 218/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.8.2005

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia Komisji z dnia 22 sierpnia 2005 r. ustanawiającego standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa wartość w przywozie

0702 00 00 0707 00 05 0709 90 70

052 999 052 999 052 528 999 382 388 524 528 999 052 220 400 624 999 388 400 404 508 512 528 720 804 999 052 388 512 528 999 052 999 052 624 999

92,9 92,9 50,0 50,0 78,8 57,8 68,3 52,4 63,5 63,4 57,5 59,2 80,4 164,7 186,8 192,1 156,0 77,6 70,7 91,1 63,2 65,0 78,0 62,1 73,3 72,6 97,4 72,6 9,9 33,1 53,3 91,8 91,8 77,4 65,0 71,2

0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 20 50

0809 30 10, 0809 30 90 0809 40 05

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod „999” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 218 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L218 - 6 z 200523.8.2005

    Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonującym Porozumieniem EOG (Nr sprawy COMP/M.3216 – Oracle/PeopleSoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4217) (1)

  • Dz. U. L218 - 3 z 200523.8.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. wszczynające przegląd rozporządzeń Rady (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzających ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze nałożone na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET), pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz tego produktu wysłanego z Izraela, w celu określenia możliwości przyznania jednemu eksporterowi izraelskiemu zwolnienia z tych środków, uchylające cło antydumpingowe w odniesieniu do przywozu towarów przez tego eksportera oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.