Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 218 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1370/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. wszczynające przegląd rozporządzeń Rady (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzających ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze nałożone na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET), pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz tego produktu wysłanego z Izraela, w celu określenia możliwości przyznania jednemu eksporterowi izraelskiemu zwolnienia z tych środków, uchylające cło antydumpingowe w odniesieniu do przywozu towarów przez tego eksportera oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2005-08-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 218 POZ 3

Strona 1 z 3
23.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1370/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. wszczynające przegląd rozporządzeń Rady (WE) nr 1975/2004 i (WE) nr 1976/2004 rozszerzających ostateczne cła antydumpingowe i wyrównawcze nałożone na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET), pochodzącej między innymi z Indii, na przywóz tego produktu wysłanego z Izraela, w celu określenia możliwości przyznania jednemu eksporterowi izraelskiemu zwolnienia z tych środków, uchylające cło antydumpingowe w odniesieniu do przywozu towarów przez tego eksportera oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2) B. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „podstawowym rozporządzeniem antydumpingowym”), w szczególności jego art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4, oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (2) (zwane dalej „podstawowym rozporządzeniem antysubsydyjnym”), w szczególności jego art. 20 i art. 23 ust. 3,

Komisja otrzymała wniosek o zwolnienie ze środków antydumpingowych i antysubsydyjnych rozszerzonych na przywóz folii PET z Izraela, zgodnie z art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 20 i art. 23 ust. 3 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego. Wniosek został złożony przez Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd (zwanego dalej „wnioskodawcą”). Wnioskodawca jest producentem w Izraelu (zwanym dalej „krajem, którego dotyczy postępowanie”).

C. PRODUKT (3)

Produktem objętym postępowaniem jest folia z politereftalanu polietylenu (PET) pochodząca z Izraela (zwana dalej „produktem objętym postępowaniem”), zwykle zgłaszana pod kodami CN ex 3920 62 19 i ex 3920 62 90.

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

D. PODSTAWY PRZEGLĄDU

a także mając na uwadze, co następuje:

A. ISTNIEJĄCE ŚRODKI (1)

Na mocy rozporządzeń (WE) nr 1676/2001 (3) i (WE) nr 2597/1999 (4) Rada nałożyła odpowiednio środki antydumpingowe i antysubsydyjne na przywóz folii PET pochodzącej m.in. z Indii (zwane dalej „środkami pierwotnymi”). Na mocy rozporządzeń (WE) nr 1975/2004 (5) i (WE) nr 1976/2004 (6) Rada rozszerzyła zakres stosowania tych środków na folię PET wysyłaną z Izraela (zwanych dalej „środkami rozszerzonymi”) z wyjątkiem przywozu dokonywanego przez przedsiębiorstwo wymienione z nazwy.

Wnioskodawca twierdzi, że nie dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty pod kodami CN ex 3920 62 19 lub ex 3920 62 90 w okresie objętym dochodzeniem, który użyto w dochodzeniu prowadzącym do rozszerzenia środków, czyli od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. Wnioskodawca zwraca również uwagę, że po rozszerzeniu zakresu stosowania środków przedsiębiorstwo zostało poinformowane, że po raz pierwszy niektóre spośród wywożonych przez nie towarów zostały sklasyfikowane w ramach kodu 3920 62 19 w trakcie przywozu do Wspólnoty i w związku z tym podlegały rozszerzonym środkom.

(5)

Ponadto wnioskodawca twierdzi, że nie jest powiązany z producentami eksportującymi podlegającymi środkom nałożonym na produkt objęty postępowaniem oraz że nie dopuścił się obejścia środków mających zastosowanie w odniesieniu do folii PET pochodzącej z Indii.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004. (3) Dz.U. L 227 z 23.8.2001, str. 1. (4) Dz.U. L 316 z 10.12.1999, str. 1. (5) Dz.U. L 342 z 15.11.2004, str. 1. (6) Dz.U. L 342 z 15.11.2004, str. 8.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 218 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L218 - 6 z 200523.8.2005

    Decyzja Komisji z dnia 26 października 2004 r. stwierdzająca zgodność koncentracji ze wspólnym rynkiem oraz funkcjonującym Porozumieniem EOG (Nr sprawy COMP/M.3216 – Oracle/PeopleSoft) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4217) (1)

  • Dz. U. L218 - 1 z 200523.8.2005

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1369/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.