Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 29

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/48/WE z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (1)

Data ogłoszenia:2005-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 29

Strona 1 z 7
24.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/29

DYREKTYWA KOMISJI 2005/48/WE z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

oraz fostiazat na 2003/84/WE (9).

podstawie

dyrektywy

Komisji

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania maksymalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (1), w szczególności jej art. 10, uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania maksymalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz na ich powierzchni (2), w szczególności jej art. 10,

(4)

Włączenie do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG rozpatrywanych substancji czynnych opierało się na ocenie przedłożonych informacji dotyczących proponowanego zastosowania. Informacje dotyczące tego zastosowania zostały przedłożone przez niektóre Państwa Członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) tej dyrektywy. Dostępne informacje zostały przeanalizowane i pozwalają na ustalenie niektórych maksymalnych poziomów pozostałości (MRL).

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania maksymalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (3), w szczególności jej art. 7, uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (4), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W przypadku braku wspólnotowego lub tymczasowego MRL Państwa Członkowskie mają ustanowić krajowy tymczasowy MRL, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG, przed wydaniem zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające wspomniane substancje czynne.

Następujące istniejące substancje czynne zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG: iprodion na podstawie dyrektywy Komisji 2003/31/WE (5); propikonazol na podstawie dyrektywy Komisji 2003/70/WE (6) i molinat na podstawie dyrektywy Komisji 2003/81/WE (7). Następujące nowe substancje czynne zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG: mezotrion na podstawie dyrektywy Komisji 2003/68/WE (8); siltiofam, pikoksystrobina, flufenacet, jodosulfuron metylo-sodowy

Wspólnotowe MRL oraz poziomy zalecane przez Kodeks Żywnościowy są ustalane i oceniane według podobnych procedur. W kodeksie znajduje się ograniczona ilość MRL dla iprodionu i propikonazolu. W dyrektywach 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG zawarto już wspólnotowe MRL dla: iprodionu (dyrektywa Rady 93/58/WE) (10) i propikonazolu (dyrektywa Rady 94/30/WE) (11). Uwzględniono je w niniejszej dyrektywie. MRL zawarte w kodeksie, które są przedmiotem zaleceń dotyczących wycofania w najbliższej przyszłości, nie zostały uwzględnione. Maksymalne poziomy pozostałości oparte na MRL zawartych w kodeksie zostały ocenione pod względem ryzyka dla konsumentów. W oparciu o analizy dostępne Komisji nie stwierdzono żadnego ryzyka w przypadku stosowania toksykologicznych punktów końcowych.

(2)

(6)

(1) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/46/WE (Dz.U. L 177 z 9.7.2005, str. 35). (2) Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/46/WE. (3) Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/46/WE. (4) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, str. 1). 5) Dz.U. L 101 z 23.4.2003, str. 3. ( (6) Dz.U. L 184 z 23.7.2003, str. 9. (7) Dz.U. L 224 z 6.9.2003, str. 29. (8) Dz.U. L 177 z 16.7.2003, str. 12.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 47 z 200524.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2005 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie Europejskiej od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. stosownie do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 468)

 • Dz. U. L219 - 45 z 200524.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 sierpnia 2005 r. dotycząca odstępstwa od wymogu znakowania mięsa wieprzowego i wymogów dotyczących jego późniejszego użycia, przyznanego niektórym gospodarstwom w strefie nadzoru afrykańskiego pomoru świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3161)

 • Dz. U. L219 - 43 z 200524.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2940) (1)

 • Dz. U. L219 - 27 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L219 - 21 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1377/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu fińskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 15 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 9 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 3 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 1 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.