Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 43

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2940) (1)

Data ogłoszenia:2005-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 43

24.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/43

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2940)

(Jedynie tekst grecki jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/623/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

A „Ogólne” Załącznika do tej dyrektywy, ale ograniczonym w czasie i zakresie, po to, by dana organizajca mogła zdobyć doświadczenie. Decyzja Komisji 2001/890/WE (2) na podstawie art. 4 ust. 3 przyznaje HRS dla Grecji na okres trzech lat od dnia 13 grudnia 2001 r. Komisja sprawdziła, że HRS spełnia wszystkie kryteria wymienione w Załączniku do dyrektywy 94/57/WE, inne niż te określone w sekcji A „Ogólne” ust. 2 i 3 Załącznika. Przeprowadzona przez Komisję ocena ujawniła ponadto, że HRS powinien w dalszym ciągu rozwijać swój system wskaźników jakości w celu polepszenia swojej zdolności oceny zarówno ryzyka, jak i realizacji. Opublikowane w Paryskim Protokole Ustaleń dane dotyczące wyników tej organizacji w zakresie bezpieczeństwa oraz emisji zanieczyszczeń, które mimo że w latach 2000–2002 pozostawały na niskim poziomie, wykazywały tendencję do umiarkowanej poprawy w roku 2003, a HRS zobowiązał się, że będzie dążył do wyrównania swoich zapisów wydajności ze średnią uznanych organizacji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. COSS powołanego na podstawie art. 7 dyrektywy 94/57/WE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (1) w szczególności jej art. 4 ust. 3,

(3)

uwzględniając list z dnia 2 kwietnia 2004 r. od władz Cypru, składających wniosek o rozszerzenie na Cypr ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping (zwanego dalej „HRS”) zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 94/57/WE,

(4)

uwzględniając list z dnia 7 września 2004 r. od władz Grecji, składających wniosek o bezwarunkowe przedłużenie ograniczonego uznania dla HRS zgodnie z art. 4 ust. 3 tej dyrektywy,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ograniczone uznanie w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 94/57/WE jest uznaniem przyznawanym organizacjom znanym jako towarzystwa klasyfikacyjne, które spełniają wszystkie kryteria inne niż te określone w sekcji

(6)

(1) Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53).

(2) Dz.U. L 329 z 14.12.2001, str. 72.

L 219/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej i Republiki Cypru. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Jacques BARROT

Artykuł 1 Ograniczone uznanie dla Hellenic Register of Shipping, przyznane decyzją nr 2001/890/WE, zostaje przedłużone na okres trzech lat od dnia przyjęcia niniejszej decyzji. Artykuł 2 Skutki przedłużonego uznania ograniczają się do Grecji i Cypru.

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 47 z 200524.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2005 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie Europejskiej od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. stosownie do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 468)

 • Dz. U. L219 - 45 z 200524.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 sierpnia 2005 r. dotycząca odstępstwa od wymogu znakowania mięsa wieprzowego i wymogów dotyczących jego późniejszego użycia, przyznanego niektórym gospodarstwom w strefie nadzoru afrykańskiego pomoru świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3161)

 • Dz. U. L219 - 29 z 200524.8.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/48/WE z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L219 - 27 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L219 - 21 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1377/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu fińskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 15 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 9 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 3 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 1 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.