Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 sierpnia 2005 r. dotycząca odstępstwa od wymogu znakowania mięsa wieprzowego i wymogów dotyczących jego późniejszego użycia, przyznanego niektórym gospodarstwom w strefie nadzoru afrykańskiego pomoru świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3161)

Data ogłoszenia:2005-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 45

Strona 1 z 2
24.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/45

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 sierpnia 2005 r. dotycząca odstępstwa od wymogu znakowania mięsa wieprzowego i wymogów dotyczących jego późniejszego użycia, przyznanego niektórym gospodarstwom w strefie nadzoru afrykańskiego pomoru świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3161)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2005/624/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

Dyrektywa 2002/60/WE zezwala na przyznanie Państwom Członkowskim odstępstwa od wymienionych warunków na ich odpowiednio uzasadniony wniosek. Ognisko afrykańskiego pomoru świń zostało stwierdzone w gminie Anela na Sardynii w dniu 25 maja 2005 r. Właściwy organ natychmiast ustanowił strefę ochronną o promieniu trzech kilometrów od ogniska choroby, znajdującą się wewnątrz strefy nadzoru o promieniu dziesięciu kilometrów od ogniska. Kolejne ognisko zostało stwierdzone w ustanowionej już strefie ochronnej w gminie Bultei w dniu 10 czerwca 2005 r. Władze włoskie zwróciły się do Komisji z wnioskiem o przyznanie odstępstwa od wymogu znakowania świeżego mięsa przewidzianym do tego celu specjalnym znakiem oraz wymogu przetwarzania świeżego mięsa pochodzącego z gospodarstw znajdujących się w strefie nadzoru. Wniosek uzasadniono poważnymi trudnościami ze znalezieniem odbiorców przetworzonego mięsa, konsekwencjami dla dobrostanu świń w niektórych gospodarstwach, jeśli nie trafią one do uboju w odpowiednim czasie, oraz tym, że omawiane odstępstwo spowoduje znikome zwiększenie ryzyka w zakresie zdrowia zwierząt, o ile jednocześnie zostaną wprowadzone szczególne środki w celu zwalczania choroby. Należy zatem stwierdzić, że w pewnych warunkach mięso wieprzowe z gospodarstw znajdujących się w ustanowionej strefie nadzoru nie musi być przetwarzane lub oznaczane przeznaczonym do tego celu specjalnym znakiem i przetwarzane w późniejszym czasie. W celu zapobieżenia obecności afrykańskiego pomoru świń i wyeliminowania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby należy wprowadzić dodatkowe środki dotyczące gospodarstwa pochodzenia i przemieszczania świń. Procedury kontroli i pobierania próbek, dotyczące przemieszczania świń z gospodarstwa mieszczącego się w strefie nadzoru do rzeźni zgodnie z podręcznikiem diagnostycznym (3), muszą być w pełni stosowane. W przypadku zastosowania odstępstwa przewidzianego w art. 11 ust. 4 dyrektywy 2002/60/WE zastosowanie ma rozdział IV ust. 6 Załącznika do podręcznika diagnostycznego. Należy również stwierdzić, że mięso wieprzowe, produkty z mięsa wieprzowego i wszelkie inne produkty

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającą przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającą dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 11 ust. 1 lit. f), a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Decyzja Komisji 2005/363/WE z dnia 2 maja 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (2) została przyjęta w odpowiedzi na występowanie afrykańskiego pomoru świń na Sardynii we Włoszech. Na Sardynii nadal występują ogniska afrykańskiego pomoru świń, a Włochy podejmują środki w celu zwalczenia tej choroby na Sardynii w ramach dyrektywy Rady 2002/60/WE. Dyrektywa 2002/60/WE stanowi, że bezpośrednio po urzędowym potwierdzeniu rozpoznania afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie właściwy organ ustanawia strefę ochronną o promieniu co najmniej trzech kilometrów od ogniska choroby, znajdującą się wewnątrz strefy nadzoru o promieniu co najmniej dziesięciu kilometrów. Dyrektywa 2002/60/WE stanowi również, że świnie nie mogą opuszczać gospodarstwa, w którym były trzymane („gospodarstwo pochodzenia”) w strefie ochronnej lub strefie nadzoru przez okres, odpowiednio, 40 i 30 dni od zakończenia wstępnego oczyszczania i dezynfekcji, oraz w miarę potrzeby dezynsekcji zakażonych gospodarstw. Po upływie tego okresu właściwy organ może zezwolić na wywóz świń z gospodarstwa pochodzenia do rzeźni, o ile spełnione zostały określone warunki. W szczególności świeże mięso świń z takiego gospodarstwa musi zostać przetworzone lub opatrzone specjalnym znakiem i przetworzone w późniejszym czasie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 47 z 200524.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2005 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie Europejskiej od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. stosownie do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 468)

 • Dz. U. L219 - 43 z 200524.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2940) (1)

 • Dz. U. L219 - 29 z 200524.8.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/48/WE z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L219 - 27 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L219 - 21 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1377/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu fińskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 15 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 9 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 3 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 1 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.