Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2005 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie Europejskiej od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. stosownie do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 468)

Data ogłoszenia:2005-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 47

Strona 1 z 4
24.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/47

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 sierpnia 2005 r. określająca dozwolone ilości bromku metylu przeznaczone do zastosowań krytycznych we Wspólnocie Europejskiej od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r. stosownie do rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 468)

(Jedynie teksty w językach angielskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2005/625/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2 ppkt ii), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 3 ust. 2 ppkt i) lit. d) i art. 4 ust. 2 ppkt i) lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 zakazuje odpowiednio produkcji i przywozu bromku metylu po dniu 31 grudnia 2004 r., przeznaczonego do wszystkich zastosowań, z wyjątkiem, między innymi, zastosowań krytycznych zgodnie z art. 3 ust. 2 ppkt ii) oraz z kryteriami ustalonymi w decyzji IX/6 przyjętej przez Strony Protokołu Montrealskiego. Wyłączenia dotyczące zastosowań krytycznych mają stanowić nieliczne odstępstwa w celu zapewnienia krótkiego okresu na przyjęcie rozwiązań alternatywnych. Decyzja IX/6 stanowi, że bromek metylu należy uznać za „krytyczny” jedynie w przypadku gdy wnioskodawca określa, że brak dostępności bromku metylu do danego konkretnego zastosowania spowodowałby znaczne zakłócenie na rynku; oraz że brak jest substancji alternatywnych możliwych do zastosowania pod względem technicznym i ekonomicznym, jak również brak jest substytutów dostępnych dla użytkownika, które są dopuszczalne z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia i które są odpowiednie dla danych upraw i z punktu widzenia wszystkich okoliczności wniosku. Ponadto do produkcji i zużycia bromku metylu do zastosowań krytycznych, jeżeli występują, należy dopuścić jedynie w przypadku gdy zostały podjęte wszelkie działania możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, mające na celu ograniczenie zastosowania krytycznego i związanej z tym ewentualnej emisji bromku metylu do minimum. Wnioskodawca powinien także wykazać, że zostały podjęte stosowne starania w celu dokonania oceny, przygotowania do sprzedaży i zapewnienia krajowego oficjalnego zatwierdzenia substancji alternatywnych i substytutów; oraz że istnieją programy badawcze mające na celu opracowanie i wykorzystanie substancji alternatywnych i substytutów. Do Komisji wpłynęły 84 wnioski w sprawie zastosowań krytycznych bromku metylu z dziesięciu Państw Człon-

kowskich, w tym z Belgii (60 825 kg), Francji (467 135 kg), Grecji (227 280 kg), Hiszpanii (1 059 000 kg), Niderlandów (120 kg), Niemiec (45 250 kg), Polski (44 100 kg), Portugalii (130 000 kg), Włoch (2 298 225 kg) oraz Zjednoczonego Królestwa (140 408 kg). Ogółem wnioskowano o 4 472 343 kg, z czego o 4 111 640 kg (92 %) do zastosowań bromku metylu w okresie poprzedzającym zbiory, natomiast o 360 703 kg (8 %) do zastosowań w okresie następującym po zbiorach.

(4)

(2)

W celu określenia ilości bromku metylu, spełniającej warunki zezwolenia dotyczącego zastosowań krytycznych w 2005 r., Komisja zastosowała kryteria zawarte w decyzji IX/6 oraz w art. 3 ust. 2 ppkt ii) rozporządzenia (WE) nr 2037/2000. Komisja ustaliła, że we Wspólnocie występowały odpowiednie substancje alternatywne, a w okresie następującym po sporządzeniu wniosków przez Państwa Członkowskie stały się one bardziej rozpowszechnione w wielu krajach będących stronami Protokołu Montrealskiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 219 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 45 z 200524.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 sierpnia 2005 r. dotycząca odstępstwa od wymogu znakowania mięsa wieprzowego i wymogów dotyczących jego późniejszego użycia, przyznanego niektórym gospodarstwom w strefie nadzoru afrykańskiego pomoru świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3161)

 • Dz. U. L219 - 43 z 200524.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłużenia ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2940) (1)

 • Dz. U. L219 - 29 z 200524.8.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/48/WE z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L219 - 27 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1378/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L219 - 21 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1377/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu fińskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 15 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1376/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu szwedzkiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 9 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1375/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 3 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1374/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L219 - 1 z 200524.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1373/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.