Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 22 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie stosowania art. 3 ust. 3 lit. e) dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady do urządzeń radiowych, które są przeznaczone do udziału w systemie automatycznego rozpoznawania statków (AIS) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 110) (1)

Data ogłoszenia:2005-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 22 POZ 14

L 22/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie stosowania art. 3 ust. 3 lit. e) dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady do urządzeń radiowych, które są przeznaczone do udziału w systemie automatycznego rozpoznawania statków (AIS) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 110)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/53/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

użytku w ramach systemu AIS. Pozostałe częstotliwości przydzielone dla komunikacji morskiej mogą być dostępne dla AIS. Wszystkie urządzenia radiowe pracujące na tych samych częstotliwościach powinny być zgodne z wyznaczonym użytkowaniem tych częstotliwości i powinny zapewniać uzasadnioną pewność prawidłowego funkcjonowania w trakcie eksploatacji.

(5)

Niektóre Państwa Członkowskie wykonały lub zamierzają wykonać wspólne przepisy i zasady bezpieczeństwa urządzeń systemu automatycznego rozpoznawania statków (AIS) nieobjęte wymogami przewozowymi rozdziału V Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (SOLAS). Harmonizacja usług radiowych przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa nawigacji statków nieobjętych Międzynarodową konwencją o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), w szczególności w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, i z tego względu statki te zostały zaproszone przez Państwa Członkowskie do uczestnictwa w systemie AIS. System AIS opisany jest w prawidle 19 Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) do rozdziału V SOLAS – Wymagania przewozowe dla systemów i urządzeń nawigacyjnych na statkach. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w Regulacjach Radiowych wyznaczył określone częstotliwości 161,975 (AIS1) oraz 162,025 (AIS2) MHz do

(2)

Zakres decyzji Komisji 2003/213/WE z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie stosowania art. 3 ust. 3 lit. e) dyrektywy 1999/5/WE do urządzeń radiowych do użytku na statkach nieobjętych Międzynarodową konwencją o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), które są przeznaczone do udziału w systemie automatycznego rozpoznawania statków (AIS) (2), ogranicza się do urządzeń przeznaczonych do użytku na statkach nieobjętych Międzynarodową konwencją o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS). Uważa się, że wysoki stopień bezpieczeństwa może być zapewniony jedynie przy prawidłowym działaniu wszystkich urządzeń przeznaczonych do użytku na statkach nieobjętych SOLAS i odpowiadające im stacje przybrzeżne w systemie automatycznego rozpoznawania statków (AIS). Te same wymogi powinny zatem mieć zastosowanie do wszystkich stacji AIS. Dla celów jasności i przejrzystości prawa decyzja 2003/213/WE powinna zatem zostać zmieniona. Niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie dopiero po okresie umożliwiającym producentom dostosowanie produkcji urządzeń do nowych zasadniczych wymogów. Środki ustanowione w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Oceny Zgodności Telekomunikacji i Nadzoru Rynku,

(6)

(3)

(7)

(4)

(8)

(1) Dz.U. L 91 z 7.4.1999, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 81 z 28.3.2003, str. 46.

26.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/15

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Decyzja 2003/213/WE traci moc od dnia określonego w art. 3. Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 26 lipca 2005 r. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Artykuł 1 Urządzenia radiowe, które funkcjonują w morskiej służbie ruchomej, zgodnie z art. 1 ust. 28 Regulacji Radiowych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), lub w morskich ruchomych urządzeniach satelitarnych, zgodnie z art. 1 ust. 29 Regulacji Radiowych (ITU), spełniają zasadnicze wymogi określone w art. 3 ust. 3 lit. e) dyrektywy 1999/5/WE. Mając na względzie powyższe, urządzenia takie zaprojektowane są w sposób mający na celu zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania w zamierzonym środowisku morskim, podczas ich użytkowania na statkach nieobjętych Międzynarodową konwencją o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) i w stacjach nadbrzeżnych oraz spełniają wszelkie właściwe wymogi funkcjonowania w systemie automatycznego rozpoznawania (AIS).

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 22 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 17 z 200526.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/33/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 115)

 • Dz. U. L22 - 16 z 200526.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 114)

 • Dz. U. L22 - 13 z 200526.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w styczniu 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L22 - 11 z 200526.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 1 z 200526.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.