Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 22 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 114)

Data ogłoszenia:2005-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 22 POZ 16

L 22/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.1.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 114) (2005/54/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

wanie wobec tych produktów wymogów będących odpowiednikami wymogów stosowanych do produktów otrzymanych we Wspólnocie, zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 92/34/EWG.

(4)

Czas stosowania odstępstwa określonego w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 92/34/EWG, który został przedłużony decyzją Komisji 2002/112/WE (2) do dnia 31 grudnia 2004 r., powinien zostać odpowiednio przedłużony. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Materiału Rozmnożeniowego i Roślin Owocowych oraz ich Gatunków,

Komisja jest zobowiązana na mocy art. 16 ust. 1 dyrektywy 92/34/EWG do zadecydowania, czy materiał rozmnożeniowy roślin owocowych oraz rośliny owocowe wytwarzane w państwie trzecim oraz spełniające te same wymogi odnoszące się do obowiązków dostawcy, tożsamości, cech, zdrowia roślin, podłoża uprawowego, pakowania, przeprowadzonych inspekcji, oznaczania i plombowania jest porównywalny z punktu widzenia wszystkich wyżej wymienionych wymogów materiałowi rozmnożeniowemu roślin owocowych i roślinom owocowym wytwarzanym we Wspólnocie i spełniającym wymogi wymienionej dyrektywy. Jednakże obecnie dostępne informacje co do wymogów mających zastosowanie w państwach trzecich wciąż są niewystarczające, aby, na tym etapie, umożliwić Komisji podjęcie takich decyzji wobec któregoś z państw trzecich. W celu uniknięcia zakłóceń ustalonych standardów handlowych powinno zezwolić się Państwom Członkowskim przywożącym z krajów trzecich materiał rozmnożeniowy roślin owocowych oraz rośliny owocowe na dalsze stoso-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 92/34/EWG datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2007 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23).

(2) Dz.U. L 41 z 13.2.2002, str. 44.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 22 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 17 z 200526.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/33/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 115)

 • Dz. U. L22 - 14 z 200526.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie stosowania art. 3 ust. 3 lit. e) dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady do urządzeń radiowych, które są przeznaczone do udziału w systemie automatycznego rozpoznawania statków (AIS) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 110) (1)

 • Dz. U. L22 - 13 z 200526.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w styczniu 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L22 - 11 z 200526.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 1 z 200526.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.