Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 22 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/33/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 115)

Data ogłoszenia:2005-01-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 22 POZ 17

26.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/33/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego oraz nasadzeniowego warzyw z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 115) (2005/55/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/33/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż materiał siewny (1), w szczególności jej art. 16 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

będących odpowiednikami wymogów stosowanych do produktów otrzymanych we Wspólnocie, zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 92/33/EWG. Czas stosowania odstępstwa określonego w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 92/33/EWG, który został przedłużony decyzją Komisji 2002/111/WE (2) do dnia 31 grudnia 2004 r., powinien zostać odpowiednio przedłużony. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

Komisja jest zobowiązana na mocy art. 16 ust. 1 dyrektywy 92/33/EWG do zadecydowania, czy materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw, inny niż materiał siewny, wytwarzany w państwie trzecim oraz spełniający te same wymogi odnoszące się do obowiązków dostawcy, tożsamości, cech, zdrowia roślin, podłoża uprawowego, pakowania, przeprowadzonych inspekcji, oznaczania i plombowania jest porównywalny z punktu widzenia wszytkich wyżej wymienionych względów materiałowi rozmnożeniowemu i nasadzeniowemu, innemu niż materiał siewny, wytwarzanemu we Wspólnocie i spełniającemu wymogi wymienionej dyrektywy. Jednakże obecnie dostępne informacje co do wymogów mających zastosowanie w państwach trzecich wciąż są niewystarczające, aby, na tym etapie, umożliwić Komisji podjęcie takich decyzji wobec któregoś z państw trzecich. W celu uniknięcia zakłóceń ustalonych standardów handlowych powinno zezwolić się Państwom Członkowskim przywożącym z państw trzecich materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy warzyw, inny niż materiał siewny, na dalsze stosowanie wobec tych produktów wymogów

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 92/33/EWG datę „31 grudnia 2004 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2007 r.”. Artykuł 2

(2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 157 z 10.6.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/61/WE (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, str. 23).

(2) Dz.U. L 41 z 13.2.2002, str. 43.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 22 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L22 - 16 z 200526.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 92/34/EWG w celu przedłużenia obowiązywania odstępstwa dotyczącego warunków przywozu materiału rozmnożeniowego roślin owocowych oraz roślin owocowych przeznaczonych do produkcji owoców z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 114)

 • Dz. U. L22 - 14 z 200526.1.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie stosowania art. 3 ust. 3 lit. e) dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady do urządzeń radiowych, które są przeznaczone do udziału w systemie automatycznego rozpoznawania statków (AIS) (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 110) (1)

 • Dz. U. L22 - 13 z 200526.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 113/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w styczniu 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L22 - 11 z 200526.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 112/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L22 - 1 z 200526.1.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.