Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 220 POZ 15 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 220 POZ 15 - Strona 3

Strona 3 z 4

(2) Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1068/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 65).

25.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/17

Artykuł 8 W przypadkach określonych w art. 7 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz ust. 3 oferent, którego ofertę przyjęto, może złożyć do agencji interwencyjnej wniosek o dostarczenie innej partii jęczmienia o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zwolnione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po złożeniu wniosku przez oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję przy użyciu formularza figurującego w załączniku I. Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymian oferent, którego ofertę przyjęto, nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i agencji interwencyjnej przy użyciu formularza figurującego w załączniku I. Artykuł 9 1. Jeśli wyprowadzenie jęczmienia z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 6, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, nie naruszając możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego. 2. Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 6, poza tymi, o których mowa w art. 7 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde 500 ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto, obciążają tego ostatniego.

Artykuł 10 Na zasadzie odstępstwa od art. 12 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3002/92 dokumenty związane ze sprzedażą jęczmienia zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i w razie potrzeby formularz T5 powinny zawierać uwagę figurującą w załączniku II. Artykuł 11 1. Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zwalnia się z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty zostały przyjęte. 2. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa niż 25 EUR za tonę. Połowę tej kwoty wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia, a pozostałą część przed odbiorem zboża. Artykuł 12 Belgijska agencja interwencyjna powiadamia Komisję drogą elektroniczną o otrzymanych ofertach przetargowych, najpóźniej dwie godziny po upływie terminu składania ofert. Powiadomienia dokonuje się zgodnie ze schematem zamieszczonym w załączniku III. Artykuł 13 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 220/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2005

ZAŁĄCZNIK I Powiadomienie o odmowie przyjęcia lub ewentualnym wniosku o wymianę partii w ramach stałego przetargu na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej (Rozporządzenie (WE) nr 1382/2005) — Nazwa oferenta, którego oferta została przyjęta: — Data przetargu: — Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego oferta została przyjęta:

Numer partii Ilość w tonach Adres silosu Uzasadnienie odmowy przejęcia

— — — —

ciężar właściwy (kg/hl) % ziarna kiełkującego % innych zanieczyszczeń (Schwarzbesatz) % elementów niebędących podstawowymi zbożami o nienagannej jakości — inne

25.8.2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 220 POZ 15 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 27 z 200525.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L220 - 21 z 200525.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L220 - 9 z 200525.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L220 - 3 z 200525.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L220 - 1 z 200525.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1379/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.