Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 220 POZ 15 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1382/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-08-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 220 POZ 15 - Strona 4

Strona 4 z 4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 220/19

ZAŁĄCZNIK II Zapisy, o których mowa w art. 10 — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1382/2005 Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1382/2005 Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1382/2005 Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1382/2005 Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1382/2005 Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2005 Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1382/2005 Orge d'intervention ne donnant pas lieu ą restitution ni taxe, règlement (CE) no 1382/2005 Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1382/2005 Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1382/2005 Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1382/2005 Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1382/2005/EK rendelet

— w języku niderlandzkim: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1382/2005 — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1382/2005 Cevada de intervenćão sem aplicaćão de uma restituićão ou imposićão, Regulamento (CE) n.o 1382/2005 Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1382/2005 Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1382/2005 Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1382/2005 Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1382/2005.

L 220/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.8.2005

ZAŁĄCZNIK III Stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu belgijskiej agencji interwencyjnej Formularz (*) (Rozporządzenie (WE) nr 1382/2005)

1 Kolejne numery oferentów 2 3 4 5 Bonifikaty (+) Potrącenia (–) (w EUR/tonę) (dla pamięci) 6 Koszty handlowe (2) (w EUR/tonę) 7 Miejsce przeznaczenia

Numer partii

Cena oferowana Ilość w tonach (w EUR/tonę) (1)

1 2 3 itd.

(1) Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię objętą przetargiem. (2) Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od chwili wyprowadzenia zapasów interwencyjnych aż do etapu free on board (FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem. Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej rzeczywistych kosztów odnotowywanych przez agencję interwencyjną w półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w EUR/tonę.

(*) Należy przesłać do DG AGRI (D/2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 220 POZ 15 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L220 - 27 z 200525.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1384/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L220 - 21 z 200525.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1383/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L220 - 9 z 200525.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1381/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L220 - 3 z 200525.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1380/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L220 - 1 z 200525.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1379/2005 z dnia 24 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.