Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 222 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1403/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustalające ilości i indywidualne pułapy na potrzeby wydania pozwoleń na dodatkowe ilości bananów przywożonych do nowych Państw Członkowskich w czwartym kwartale 2005 r.

Data ogłoszenia:2005-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 222 POZ 5

27.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1403/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustalające ilości i indywidualne pułapy na potrzeby wydania pozwoleń na dodatkowe ilości bananów przywożonych do nowych Państw Członkowskich w czwartym kwartale 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

kowej ilości na 2005 r., określony w art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1892/2004, a z drugiej strony – pozwolenia na przywóz wydane na pierwsze trzy kwartały 2005 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

Ze względu na fakt, że niniejsze rozporządzenie musi obowiązywać przed rozpoczęciem okresu składania wniosków o pozwolenia na czwarty kwartał 2005 r., należy zapewnić bezzwłoczne wejście niniejszego rozporządzenia w życie.

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41, ust. 1,

(4)

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do podmiotów prowadzących działalność we Wspólnocie i zarejestrowanych zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1892/2004.

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1),

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1892/2004 z dnia 29 października 2004 r. (2) przyjęło środki przejściowe w celu ułatwienia przechodzenia z ustaleń obowiązujących w nowych Państwach Członkowskich przed ich przystąpieniem na ustalenia dotyczące przywozu wynikające ze wspólnej organizacji rynku bananów w roku 2005. W celu zapewnienia zaopatrzenia rynku, w szczególności w nowych Państwach Członkowskich, rozporządzenie to ustaliło na zasadach przejściowych dodatkową ilość w celu wydania pozwoleń na przywóz. Zarządzanie wspomnianą ilością dodatkową musi się odbywać przy użyciu mechanizmów i instrumentów wprowadzonych w życie rozporządzeniem (WE) nr 896/2001 z dnia 7 maja 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty (3).

Artykuł 1 1. Na czwarty kwartał 2005 r. ilości, które można przywieźć w ramach dodatkowej ilości przywozu bananów określonej w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1892/2004, zostają określone w Załączniku.

2. Na czwarty kwartał 2005 r. wnioski o pozwolenie na przywóz w ramach dodatkowej ilości:

(2)

Ilości, które można przywieźć w ramach tej dodatkowej ilości na czwarty kwartał 2005 r., powinny zostać określone, biorąc pod uwagę, z jednej strony, poziom dodat-

a) złożone przez podmioty tradycyjne nie mogą odnosić się do ilości przekraczającej różnicę pomiędzy ustaloną ilością referencyjną notyfikowaną zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1892/2004 i sumą ilości, na które wydano pozwolenia na przywóz w pierwszych trzech kwartałach 2005 r.;

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 50. (3) Dz.U. L 126 z 8.5.2001, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 838/2004 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 52).

b) złożone przez podmioty nietradycyjne nie mogą odnosić się do ilości przekraczającej różnicę pomiędzy ustaloną ilością referencyjną notyfikowaną zgodnie z art. 6 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1892/2004 i sumą ilości, na które wydano pozwolenia na przywóz w pierwszych trzech kwartałach 2005 r.

L 222/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2005

Do wniosków o pozwolenia na przywóz, aby mogły zostać przyjęte, muszą być załączone kopie pozwoleń na przywóz wydane podmiotowi na poprzednie kwartały 2005 r.

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 26 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

27.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/7

ZAŁĄCZNIK Ilości bananów, które można przywieźć, według kategorii podmiotów, na czwarty kwartał 2005 r.

(w tonach) Kategoria podmiotu Ilość

Dodatkowa ilość

Tradycyjne Nietradycyjne

95 279,538 17 608,862

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 222 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L222 - 25 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1416/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefach ICES I i II (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L222 - 23 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1415/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w strefach ICES I i II na wodach terytorialnych Wspólnoty i wodach międzynarodowych przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L222 - 22 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1414/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1320/2005

 • Dz. U. L222 - 21 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1413/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1319/2005

 • Dz. U. L222 - 20 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1412/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. określające procentowo miarę, w jakiej mogą zostać uwzględnione wnioski o pozwolenie na przywóz, złożone w sierpniu 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L222 - 19 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1411/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 24. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L222 - 18 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1410/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 25. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L222 - 17 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1409/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie 88. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L222 - 16 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 341. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L222 - 14 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 169. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L222 - 12 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1406/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 169. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L222 - 10 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1405/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w strefach ICES VIII a i b przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L222 - 8 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1404/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefach ICES VIII a, b, d i e przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dz. U. L222 - 3 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1402/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustalające ilości bananów możliwe do przywozu do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na czwarty kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L222 - 1 z 200527.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1401/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.