Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 223 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych blach ze stali elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji

Data ogłoszenia:2005-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 223 POZ 1

Strona 1 z 29
27.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 223/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1371/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych blach ze stali elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

okresowego cła antydumpingowego nałożonego na przywóz niektórych blach ze stali elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych o szerokości przekraczającej 500 mm pochodzących z Rosji.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z 22 grudnia 1995 r. (1) w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9 oraz 11 ust. 3,

(2)

uwzględniając wniosek Komisji, przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

Postępowanie antydumpingowe zostało wszczęte w następstwie skargi złożonej w dniu 13 kwietnia 2004 r. przez Europejską Konfederację Przemysłu Żelaznego i Stalowego („Eurofer” lub „skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 90 %, wspólnotowej produkcji wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych. Skarga zawierała dowody wykazujące istnienie dumpingu wymienionego produktu i poniesionej w wyniku tego istotnej szkody, które zostały uznane za wystarczające do uzasadnienia wszczęcia postępowania.

A.

PROCEDURA (3)

1.

Wszczęcie postępowania

(1)

Dnia 28 maja 2004 r. Komisja ogłosiła w drodze zawiadomienia („zawiadomienie o wszczęciu”) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) i Rosji oraz wszczęcie przeglądu

Przegląd okresowy został wszczęty przez Komisję z własnej inicjatywy, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, aby umożliwić wprowadzenie niezbędnych zmian lub uchylenie ostatecznych środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 151/2003 (3) na przywóz z Rosji blach ze stali elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych o szerokości przekraczającej 500 mm. Wprowadzenie niezbędnych zmian lub uchylenie może być spowodowane tym, iż produkty, na które zostały nałożone środki na mocy rozporządzenia 151/2003 wchodzą w zakres produktów podlegających postępowaniu dotyczącemu przywozu do Wspólnoty wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z USA i Rosji.

(1)

(2)

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). Dz.U. L 144 z 28.5.2004, str. 2.

(3)

Dz.U. L 25 z 30.1.2003, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 990/2004 (Dz.U. L 182 z 19.5.2004, str. 5).

L 223/2 2.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej — —

27.8.2005

Strony, których dotyczy postępowanie

ThyssenKrupp Electrical Steel AST, Terni, Włochy ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Niemcy Orb Electrical Steels Limited, Newport, Zjednoczone Królestwo

(4)

Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania producentów eksportujących w Rosji i w USA, importerów/podmioty gospodarcze, zainteresowanych użytkowników, przedstawicieli krajów wywozu, których dotyczy postępowanie oraz producentów wspólnotowych, którzy wnieśli skargę. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 223 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L223 - 42 z 200527.8.2005

    2005/622/WE:Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

  • Dz. U. L223 - 27 z 200527.8.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1372/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu termoplastycznego kauczuku styreno-butadieno-styrenowego pochodzącego z Republiki Korei i Rosji, kończącego przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu termoplastycznego kauczuku styreno-butadieno-styrenowego pochodzącego z Tajwanu i znoszącego wymienione środki

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.