Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 223 POZ 42

Tytuł:

2005/622/WE:Decyzja Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji

Data ogłoszenia:2005-08-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 223 POZ 42

Strona 1 z 2
L 223/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.8.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 sierpnia 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji (2005/622/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

na przywóz niektórych blach elektrotechnicznych o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji, o szerokości ponad 500 mm pochodzących z Rosji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1)(zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 8 i 9,

(2)

Biorąc pod uwagę potrzebę dalszego zbadania niektórych aspektów dochodzenia, a także z powodu powiązania ze wspomnianym powyżej przeglądem okresowym, postanowiono kontynuować dochodzenie bez nakładania środków tymczasowych.

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

A.

PROCEDURA

(1)

W dniu 28 maja 2004 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu („zawiadomienie o wszczęciu postępowania”), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), wszczęcie postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu do Wspólnoty wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) i Rosji oraz wszczęcie okresowego przeglądu cła antydumpingowego

W związku z powyższym Komisja kontynuowała dochodzenie w sprawie szkody spowodowanej dumpingiem oraz interesu Wspólnoty, a ostateczne ustalenia są przedstawione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1371/ 2005 (3) nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowo-elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji („rozporządzenie ostateczne”).

(4)

Dochodzenie potwierdziło tymczasowe ustalenia dotyczące szkodliwego dumpingu w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem, pochodzącego z Rosji i USA.

(1)

(2)

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). Dz.U. C 144 z 28.5.2004, str. 2.

(3)

Patrz str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

27.8.2005

PL

B. ZOBOWIĄZANIE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

L 223/43

(5)

Po ujawnieniu ostatecznych ustaleń, jeden współpracujący producent eksportujący w Rosji (Novolipetsk Iron & Steel Corporation) oraz jeden współpracujący producent eksportujący w USA (AK Steel Corporation) złożyli zobowiązanie cenowe zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Zgodnie z tym zobowiązaniem producenci-eksporterzy, o których mowa, zaproponowali ceny sprzedaży produktu objętego postępowaniem na poziomie równym lub wyższym od cen eliminujących szkodliwy efekt dumpingu. Przedsiębiorstwa te będą również regularnie dostarczały Komisji szczegółowe informacje dotyczących dokonywanego przez nie wywozu do Wspólnoty, co oznacza możliwość skutecznego monitorowania przez Komisję złożonego zobowiązania. Ponadto struktura sprzedaży stosowana przez oba przedsiębiorstwa sprawia, że zdaniem Komisji ryzyko obejścia zobowiązania jest ograniczone. W świetle powyższego zobowiązanie uznaje się za możliwe do przyjęcia. Aby Komisja mogła skutecznie monitorować przestrzeganie zobowiązania przez przedsiębiorstwa, przy przedłożeniu właściwemu organowi celnemu wniosku o dopuszczenie do swobodnego obrotu, zgodnie z zobowiązaniem, zwolnienie celne będzie uzależnione od przedstawienia faktury zawierającej co najmniej te informacje, które są wymienione w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1371/2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 223 POZ 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L223 - 27 z 200527.8.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1372/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu termoplastycznego kauczuku styreno-butadieno-styrenowego pochodzącego z Republiki Korei i Rosji, kończącego przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu termoplastycznego kauczuku styreno-butadieno-styrenowego pochodzącego z Tajwanu i znoszącego wymienione środki

  • Dz. U. L223 - 1 z 200527.8.2005

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1371/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali krzemowej elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rosji oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 151/2003 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych blach ze stali elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych pochodzących z Rosji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.