Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3234)

Data ogłoszenia:2005-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 17

Strona 1 z 2
30.8.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3234)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2005/627/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6) (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia jasności, decyzja 87/131/EWG powinna zostać uchylona i zastąpiona nową decyzją. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3220/84 niniejszym zatwierdza się następujące metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niderlandach: a) przyrząd określany jako Hennessy Grading Probe (HGP 2) oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 1 Załącznika; b) przyrząd określany jako VISION system (VCS 2000) oraz związane z nim metody oceny, których szczegółowy opis podano w części 2 Załącznika. Artykuł 2 Nie zezwala się na modyfikacje przyrządów lub metod oceny. Artykuł 3 Decyzja 87/131/EWG zostaje niniejszym uchylona. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów.

Artykuł 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 stanowi, że klasyfikacja tusz wieprzowych ma być dokonywana poprzez szacowanie zawartości chudego mięsa zgodnie ze statystycznie sprawdzonymi metodami oceny opartymi na fizycznym pomiarze jednej lub więcej anatomicznych części tuszy wieprzowej. Zatwierdzenie metod klasyfikacji zależy od zgodności z maksymalną tolerancją błędu statystycznego przy dokonywaniu oceny. Tolerancja ta została określona w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych. (2) Decyzją Komisji 87/131/EWG zatwierdzono metodę klasyfikacji tusz wieprzowych w Niderlandach. Ze względu na dostosowania techniczne rząd Niderlandów skierował do Komisji wniosek o zatwierdzenie stosowania od dnia 1 lipca 2006 r. nowego wzoru dla przyrządu HGP 2 stosowanego obecnie na mocy decyzji 87/131/EWG i o zatwierdzenie nowej metody klasyfikacji tusz wieprzowych oraz przedstawił w tym celu informacje wymagane na mocy art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85. Ocena tego wniosku wykazała, że zostały spełnione warunki dla zatwierdzenia tych metod klasyfikacji. Żadna modyfikacja przyrządów lub metod klasyfikacji nie może być zatwierdzona inaczej niż na mocy nowej decyzji Komisji przyjętej w świetle zdobytych doświadczeń. Z tego powodu niniejsze zatwierdzenie może zostać wycofane. (3)

(2) (3)

(4) (5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 sierpnia 2005 r. W imieniu Komisji,

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5.) (2) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3127/94 (Dz.U. L 330 z 21.12.1994, str. 43). (3) Dz.U. L 51 z 20.2.1987, str. 50. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 94/566/WE (Dz.U. L 215 z 20.8.1994, str. 27).

L 224/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2005

ZAŁĄCZNIK Metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niderlandach CZĘŚĆ 1 Hennessy Grading Probe (HGP 2) 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się za pomocą przyrządu określanego jako Hennessy Grading Probe (HGP 2).

2. Przyrząd jest wyposażony w sondę o średnicy 5,95 milimetrów (6,3 milimetrów ma ostrze na czubku sondy) zawierającą fotodiodę (LED Siemens typu LYU 260-EO i fotodetektor typu 58 MR) oraz posiadającą odcinek pomiarowy pomiędzy 0 i 120 milimetrów. Wyniki pomiarów są przetwarzane na szacunkową zawartość chudego mięsa za pomocą samego HGP 2 oraz podłączonego do niego komputera.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 224 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L224 - 22 z 200530.8.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1004/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustanawiającego szczegółowe zasady otwierania i zarządzania kontyngentami taryfowymi na produkty cukrownicze pochodzące z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii, Czarnogóry i Kosowa, przewidziane rozporządzeniem Rady (WE) nr 2007/2000 (Dz.U. L 170 z 1.7.2005)

 • Dz. U. L224 - 20 z 200530.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca decyzję 89/471/EWG zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3238)

 • Dz. U. L224 - 7 z 200530.8.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania ilości substancji kontrolowanych dopuszczonych do niezbędnych zastosowań we Wspólnocie w 2005 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 333) (1)

 • Dz. U. L224 - 5 z 200530.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1419/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L224 - 3 z 200530.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w sprawie początku okresu niektórych płatności

 • Dz. U. L224 - 1 z 200530.8.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1417/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.